Ukázky projektů:

Důlní průmysl

Provozovna Úpravna uhlí – Pulzní trysky na objektu Třídírna druhů

2018

Předmětem díla byl návrh technického řešení pro garanci toku uhlí ve výsypných hrdlech železobetonového zásobníku TD29A, TD26A, TD26B, TD26C, TD26D a ve výsypné části ocelového zásobníku TD17A. Rozsah díla: Vypracování projektu strojní a elektro, dodávka a montáž pulzních trysek Myrlen®. Výstavba kompresorovny, včetně dodávky kompresoru a příslušenství. Kompletní montáž rozvodů potrubí tlakového vzduchu, dodávka a montáž rozvodů elektro kabeláží. Návrh a dodávka rozváděče, dodávka systému řízení, včetně aplikačního SW InTouch na operátorských stanicích.

provozovna Úpravna uhlí – Čištění zásobníků systémem pulzních trysek Myrlen

2016

Předmětem díla byl návrh technického řešení pro garanci toku uhlí ve výsypných hrdlech šesti železobetonových zásobníků objektu Hrubé třídírny. Rozsah díla: Vypracování projektu strojní a elektro, dodávka a montáž pulzních trysek Myrlen®. Výstavba kompresorovny, dodávka kompresoru, včetně příslušenství. Kompletní montáž rozvodů potrubí tlakového vzduchu, dodávka a montáž rozvodů elektro kabeláží. Návrh a dodávka rozváděče, dodávka systému řízení.

provozovna Úpravna uhlí – vyrovnávací násypka

2012

V rámci dodávky nové technologie nakládky uhlí s vyrovnávací násypkou byl zde dodán Airsweep® systém technologie pro zajištění toku uhlí. Naše společnost zajistila kompletní dodávku a montáž vzduchových pulzních trysek Myrlen®, dodávku rozvodů tlakového vzduchu, elektro kabeláže a lokální řídicí systém.

Provoz - Kaznějov: Řešení toku kaolínu v ocelových zásobních silech

2011

V daném případě se jednalo o zásobní sila, každé o skladovacím objemu 120 m3. Na daných silech byla provedena rekonstrukce stávajícího výsypného systému, kdy zde byly demontovány čeřící desky a tyto byly nahrazeny pulzními tryskami Myrlen ® t ypu VA-51. Opět jsme zde řešili pouze oblast výsypné části zásobních sil. Aplikovaný systém pulzní trysek na klenbujícím kaolínu se plně osvědčil.

Provoz - Kaznějov: Řešení toku kaolínu v železobetonových zásobních silech

2011

Zásobní sila jsou železobetonová výšky 19000 mmm a ocelová výsypná část je výšky 6500 mm. Průměr sil je 9000 mm. Problémy s tokem kaolínu vznikají v oblasti nad výpustným otvorem zásobních sil. Nad tímto výpustným otvorem je pozorován výskyt dynamické klenby ve výšce cca 3000 mm a nad ní se tvoří klenba statická. Pro eliminaci těchto negativních příčin toku sypkého materiálu jsme aplikovali do dané oblasti vhodnou formu energie tlakového vzduchu využitím pulzních trysek Myrlen ® typu VA-51 a tímto jsme zlepšili tekutost daného kaolínu.

Provoz - Kaznějov: Řešení toku kaolínu v železobetonových zásobních silech

2010

V železobetonovém zásobním sile číslo 10 vzniká ve výsypné ocelové části nad výpustným otvorem dynamická a statická klenba. Problémy s tokem kaolínu byly vyřešeny aplikaci vhodné doplňkové energie využitím pulzních trysek Myrlen ® typu VA-51.

Provoz - Vonšov: Řešení toku jemně mletého sušeného jílu ve dvou zásobních silech A+B

2008

Na daném provoze probíhá montáž dvou nových ocelových zásobních sil. Součástí projektu a dodané technologie byl již návrh opatření pro zajištění toku sypkého materiálu ve spodní výsypné části. Proto zde byly u obou zásobních sil namontovány do oblasti možného výskytu statické klenby pulzní trysky Myrlen ® typu VA-51. Navržený a dodaný systém plně garantuje tok mletého jílu z těchto zásobních sil.

Provoz - Poběžovice: Rekonstrukce zásobního sila "Daliborka"

2008

Ve stávajícím zásobním sile jsou skladovány mleté živce vlhkosti maximálně 0,3 % H2O. Zásobní silo má rovné dno se systémem čeřících desek. Ovšem i přes toto technické řešení zde dochází ke tvorbě značných "mrtvých" zón sypkého materiálu. Proto bylo nutno navrhnout dodatečné technické opatření pro eliminaci těchto nálepů. Za tímto účelem byla provedena konstrukční úprava výsypné části zásobního sila (ve vnitřní části sila vznikl další výsypný kužel). Na tento nový výsypný díl byly namontovány ve dvou hladinách umístění pulzní trysky Myrlen ® typu VA-51. Do prostoru úzkého kruhového svodu ze zásobního sila musely být ještě namontovány dvě pulzní trysky typu VA-06. Součástí dodávky byl lokální rozvaděč se SW. Dodaná technologie plně garantuje tok skladované sypké hmoty.

Provoz - Vonšov: Řešení toku jemně mletého jílu v zásobním sile označení "Z1"

2008

Jedná se o standardní ocelové zásobní silo montované ze smaltovaných plechů. Ve spodní výsypné ocelové části v oblasti nad výpustným otvorem jsou namontovány již dva vzduchové kanóny. Jelikož zde byly problémy s tokem mletého jílu, kdy vznikala ve výsypné části klenba, byly stávající vzduchové kanóny demontovány a nahrazeny třemi pulzními tryskami Myrlen ® typu VA-51. Pro řízení systému pulzních trysek byl zde dodán lokální řídicí systém LOGO-SIEMENS. Nyní systém pulzních trysek garantuje plně tok mletého jílu v dané spodní výsypné části zásobního sila.

Provoz - Poběžovice: Řešení toku mletých živců ve třech zásobních silech

2008

Na daném provoze probíhala rekonstrukce technologie expedice napouštění autocisteren. Pro skladování bylo použito tří ocelových zásobních sil typu ZC 125. U daných sil byly původně nainstalovány ve výsypných částech kruhové čeřící desky. Tento systém byl demontován a ve dvou hladinách umístění na výsypnou část byly namontovány pulzní trysky Myrlen ® typu VA-51. V prostoru svodu pod každým zásobním silem byla ještě namontována jedna pulzní tryska typu VA-06 (3/4"). Dodaný systém plně zabezpečí tok skladované systé hmoty do navazující technologie i při delší době odstávky.

Provoz - Skalná: Řešení toku mletého jílu v ocelovém zásobním sile

2007

Na daném provoze je stávající zásobní silo o užitném objemu 80 m2, kde je skladován a následné expedován mletý jíl. Výsypná část zásobního sila je opatřena vibračním dnem s vnitřní ocelovou vestavbou. I přes toto technické řešení ovšem dochází ke vzniku klenby v prostoru spodní výsypné části právě mezi vnitřní ocelovou vestavbou a šikmou výsypnou stěnou. Z tohoho důvodu byla zastavena činnost vibračního dna a na danou technologii byly dodatečně namontovány pulzní trysky Myrlen ® typu VA-51 a VA-12. Navržený a dodaný systém plně garantuje tok mletého jílu bez činnosti vibračního dna.

Provoz - Skalná: Řešení toku mletého jílu v ocelovém zásobním sile

2006

Na daném provoze je stávající zásobní silo o užitném objemu 80 m2, kde je skladován a následné expedován mletý jíl. Výsypná část zásobního sila je opatřena vibračním dnem s vnitřní ocelovou vestavbou. V dané výsypné části zásobního sila ovšem dochází ke vzniku statické klenby. Po zjištění příčin ulpívání sypkého materiálu byla zastavena činnost stávajícího vibračního dna a na danou technologii byly namontovány pulzní trysky Myrlen ® typu VA-12 a VA-51. Navržený a dodaný systém plně garantuje tok mletého jílu bez činnosti vibračního dna.

Závod GEAM, čistírna důlních vod - Zlaté Hory

2006

Předmětem realizace bylo zajistit tok nehašeného vápna tř. 1 ve dvou ocelových zásobních silech. Jednalo se zde o standardně vyráběné ocelové zásobníky s komolým kuželem a sklonem výsypné části maximálně 40o. Na vnitřních výsypných stěnách jsou namontovány čeřící desky na provzdušňování. I přes toto technické řešení se ve spodní výsypné částí zásobních sil tvořily klenby a prostor výskytu tzv. "mrtvých" zón slehlého vápna. Jelikož dávkování vápna se provádí pouze 3x denně v cyklech po 20 minutách, stávající čeřící systém nebyl příliš efektivní pro uvolňování dané slehlé sypké hmoty. V důsledku tohoto nevyhovujícího technického stavu bylo přijato nové řešení, kdy byly všechny čeřící desky demontovány a pomocí impulzního dávkování enegie využitím pulzních trysek Myrlen® typu VA-51, byl zajištěn tok tohoto nehašeného vápna. Systém je pravidelně 1x ročně kontrolován technikem naší společnosti. Zařízení je bezobslužné a plně spolehlivé.

Provoz - Vonšov: Řešení toku jemně mletého jílu ve třech zásobních silech označení "Z2, Z3, Z4"

2004

Jedná se o standardní ocelové zásobní sila montované ze smaltovaných plechů. Ve spodní výsypné ocelové části každého zásobního sila v oblasti nad výpustným otvorem zaúsťujícím na pásový dopravník jsou namontovány dva vzduchové kanóny. Jelikož zde byly problémy s tokem mletého jílu, kdy vznikala ve výsypné části klenba, byly stávající vzduchové kanóny demontovány a nahrazeny pulzními tryskami Myrlen ® typu VA-51. Pro řízení systému pulzních trysek zde byl dodán lokální řídicí systém LOGO-SIEMENS. Nyní systém pulzních trysek plně garantuje tok mletého jílu v daných spodních výsypných částech zásobních sil.

provozovna Úpravna uhlí – drtič T14

2004

Na dopadové stěně odrazového drtiče docházelo k častému zanášení drceným uhlím. Obsluha musela často zastavovat danou technologii a nálepy mechanicky uvolňovat. Přímo do prostoru dopadové stěny jsme namontovali vzduchové pulzní trysky Myrlen®, které zabraňují tvorbě nálepů.

100% garance od

MOSA Solution

mosa_logo_bile.png