Ukázky projektů:

Elektrárny

Dodávka pro SES, a.s. – Tlmače – Akce „Snížení emisí TZL, NOx a SO2 na K14“

2015

Dvě ocelové svodky nad drtičem a pod drtičem: Kontinuální zabezpečení toku paliva v dopravní technologii. Pulzní trysky Myrlen® typu VA-51 eliminují vznikající nálepy ve vnitřním prostoru svodek.

Projekt "Snížení emisí TZL, NOx a SO2 na kotli K14 teplárny E3 ve společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s."

2015

V rámci daného projektu došlo k náhradě stávajícího kotle K14 za moderní nízkoemisní kotel NK14 s fluidním spalováním uhelných paliv a s možností spoluspalování vysokopecního plynu a biomasy. Pro danou technologii bylo nutno garantovat hmotový tok uhlí v uhelných zásobnících, dále se realizoval projekt zajištění kontinuálního toku mletého vápence ze zásobního sila a řešení toku sypkého materiálu v navazujících technologiích ocelových svodek. Na všech technologiích byly použity pulzní trysky Myrlen® typu VA-51.

Dodávka pro SES, a.s. – Tlmače – Akce „Snížení emisí TZL, NOx a SO2 na K14“

2015

Svodky nad šnekovými podavači linky 10 a 20.: Kontinuální zabezpečení toku paliva do navazující technologie kotle. Pulzní trysky Myrlen® typu VA-51 eliminují vznikající nálepy ve spodních výsypných částech svodek a v prostoru nad šnekovými listy podavačů.

Dodávka pro SES, a.s. – Tlmače – Akce „Snížení emisí TZL, NOx a SO2 na K14“

2014

Dva ocelové zásobníky paliva: Je nutno zabezpečit hmotový tok paliva, tj. černé uhlí a proplástek v zásobnících. Na zásobnících jsou namontovány pulzní trysky Myrlen® typu VA-51, které zabezpečují hmotový tok paliva. Systém pulzních trysek je ovládán z centrálního ŘS s možností volby různých režimů činností dle provozních podmínek a skutečných mechanicko-fyzikálních vlastností paliva.

Dodávka pro SES, a.s. – Tlmače – Akce „Snížení emisí TZL, NOx a SO2 na K14“

2014

Ocelový zásobník mletého vápence pro odsíření: V rámci nového projektu a technologie bylo nutno garantovat hmotový tok dané sypké hmoty. Na zásobníku jsou namontovány pulzní trysky Myrlen® typu VA-51, které zabezpečují tok mletého vápence.

Projekt "AKSA 2 - Bolu Göynük - TURECKO"

2014

Společnost SES, a.s. zde dodávala kotel o jmenovitém parním výkonu 373 t/h pro společnost AKSA Göynük Enerji Üretim A.S. V technologii jsou dva zásobníky pro skladování lignitu o vlhkosti až 35 %, což je velice kohezivní materiál. Součásní projektu a vlastní realizace byla garance toku daného sypkého materiálu do navazující technologie. Řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen® a návrh systému algoritmů jejich činnosti, včetně uvedení do trvalého provozu. Technici naší společnosti prováděli vlastní montáž pulzních trysek na stavbě v Turecku.

Zásobníky paliva Z7 a Z8 kotle K4

2014

Zajištění plynulého toku paliva „MIBRAG" do technologie kotle. Palivo má zrnitost max. 50 mm a je značně vlhké, a to do výše až 52 %. Řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51, včetně SW. Realizace byla kompletně „na klíč“, včetně rozvodů tlakového vzduchu.

Zásobníky paliva Z11 a Z12 kotle K6

2013

Zajištění plynulého toku paliva „MIBRAG“ do technologie kotle. Palivo má zrnitost max. 50 mm a je značně vlhké, a to do výše až 52 %. Řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51, včetně SW.

Zásobníky paliva Z1 a Z2 kotle K1

2013

Zajištění plynulého toku paliva „MIBRAG“ do technologie kotle. Palivo má zrnitost max. 50 mm a je značně vlhké, a to do výše až 52 %. Řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51, včetně SW.

Technologie kotle K80

2013

Čištění přehříváku kotle K80 v oblasti II. tahu technologie. Využití systému akustického čištění.

Ocelové svodky do kotle K 06

2013

Řešení toku paliva „MIBRAG“ o zrnitosti 0 až 50 mm do kotle. Palivo má vlhkost až 60 %. I přes aplikaci nerezových plechů vznikaly klenby v daných svodkách a tímto docházelo k nerovnoměrnému toku paliva do kotle. Řešením zde byla montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.

Zásobníky paliva Z9 a Z10 kotle K5

2013

Zajištění plynulého toku paliva „MIBRAG“ do technologie kotle. Palivo má zrnitost max. 50 mm a je značně vlhké, a to do výše až 52 %. Řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51, včetně SW.

Projekt "AKSA 1 - Bolu Göynük - TURECKO"

2013

Společnost SES, a.s. zde dodávala kotel o jmenovitém parním výkonu 373 t/h pro společnost AKSA Göynük Enerji Üretim A.S. V technologii jsou dva zásobníky pro skladování lignitu o vlhkosti až 35 %, což je velice kohezivní materiál. Součásní projektu a vlastní realizace byla garance toku daného sypkého materiálu do navazující technologie. Řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen® a návrh systému algoritmů jejich činnosti, včetně uvedení do trvalého provozu. Technici naší společnosti prováděli vlastní montáž pulzních trysek v Turecku.

Projekt "Zonguldak - Eren enerji Elektrik Uretim A.S. - TURECKO"

2012

Společnost SES, a.s. zde dodávala kotel o maximálním nepřetržitém parním výkonu 465 t/h. Součástí technologie jsou dva zásobníky paliva. Je zde skladováno černé uhlí o maximální zrnitosti 100 mm a vlhkosti v rozmezí 7 až 15 %. Na technologii zásobníků byly již namontovány vzduchové kanóny, žel jejich účinnost nebyla dostačující a ve výsypné části se často vyskytovaly "mrtvé" zóny a docházelo zde ke klenbování daného paliva. Proto bylo nutno připravit náhradní řešení. Všechny vzduchové kanóny byly demontovány a do prostoru výsypné části zásobníků až do výše přechodové zóny byl namontován Airsweep® systém pulzních trysek Myrlen®. Montáž prováděli pracovníci spol. MOSA Solution s.r.o., včetně uvedení do provozu.

Zásobníky paliva Z3 a Z4 kotle K2

2012

Zajištění plynulého toku paliva „MIBRAG“ do technologie kotle. Palivo má zrnitost max. 50 mm a je značně vlhké, a to do výše až 52 %. Řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51, včetně SW.

Zásobníky paliva Z5 a Z6 kotle K3

2012

Zajištění plynulého toku paliva „MIBRAG“ do technologie kotle. Palivo má zrnitost max. 50 mm a je značně vlhké, a to do výše až 52 %. Řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51, včetně SW.

Severočeské doly, a.s. Doly Bílina – skupina ČEZ: Vyrovnávací násypka SO 21.5

2012

Dodávka nové technologie nakládky hnědého uhlí, součástí této technologie byla vyrovnávací násypka a nakládka uhlí na automobily. Nová násypka je vyložena plasty a jsou zde namontovány pulzní trysky Myrlen® typu VA-51. Montáž pulzních trysek je zde plně opodstatněná a pulzní trysky jsou vždy v činnosti s technologií. Opět se zde potvrdila správnost navržených dvou technologií v kombinaci.

Výsypné části elektroodlučovače kotle K14

2011

Řešení ulpívajícího elektrárenského popílku o zrnitosti 0,063 až 0,5 mm ve spodních výsypných částech výsypek EO. Montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-06 a VA-51.

Ocelový zásobník vápence kotle K11

2011

Oprava technologie vyprazdňování zásobníku mletého vápence zrnitosti 0 až 0,5 mm. Stávající systém čeřících desek byl demontován a byla provedena montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-06 a VA-51. Nový systém plně zabezpečuje tok mletého vápence.

Zásobník vápence

2011

Zajištění plynulého toku mletého vápence do navazující technologie. Eliminace vznikající klenby ve dvou výsypných částech. Byla zde provedena montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.

Denní zásobník vápence pro kotel K10

2011

Zabezpečení plynulého toku vápence v technologii odsíření. Montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51 a VA-06.

Projekt "ETI Aluminyum S.A.. Seydisehir - TURECKO"

2010

Dodávka kotle společností SES, a.s. o maximálním nepřetržitém parním výkonu 120 t/h. Součástí technologie jsou dva zásobníky paliva. Je zde skladován lignit o maximální vlhkosti až 56 %. Na technologii zásobníků byly již namontovány vzduchové kanóny v počtu 12 ks na každém ze zásobníků a systém vibrátorů. Žel, účinnost nainstalovaných vzduchových kanónů a příložných vibrátorů nebyl dostačující a ve výsypné části zásobníků se často vyskytovaly "mrtvé" zóny a docházelo zde ke klenbování daného paliva a k jeho častým výpadkům do technologie kotle. Proto bylo nutno připravit náhradní řešení. Všechny vzduchové kanóny a vibrátory byly demontovány a do prostoru výsypné části zásobníků až do výše přechodové zóny byl namontován Airsweep® systém pulzních trysek Myrlen®. Montáž prováděli pracovníci spol. MOSA Solution s.r.o., včetně uvedení do provozu a optimálního nastavení algoritmů činnosti systému daných pulzních trysek..

ČEZ, a.s. – Elektrárna Ledvice: Řešení toku stabilizátu (produkt odsíření) ve dvou zásobnících

2010

V rámci rekonstrukce technologie byly modernizovány dva ocelové zásobníky. Z těchto dvou zásobníků se stabilizátem o vlhkosti až 14 % jsou následně plněny korby automobilů. Vhodným a ideálním řešením toku tohoto sypkého materiálu byla kombinace vnitřních plastů s činností pulzních trysek typu VA-51.

ČEZ, a.s., OJ VT, Teplárna Vítkovice: Řešení toku uhlí ve dvou zásobnících č. 1 a č. 2

2010

V technologii je skladováno surové uhlí ořech II o vlhkosti až 20 %. Aplikovanými pulzními tryskami typu VA-51 zajišťujeme kontinuální tok do navazující dopravní technologie kotle.

CEZ Chorzów S. A. – Polsko: Řešení ulpívající směsi biomasy a černého uhlí ve výsypných částech zásobníků

2009

Spoluspalováním biomasy a energetického černého uhlí docházelo v“technologii čtyř zásobníků ke značným problémům se vznikajícími tzv. „mrtvými“ zónami. Provozovatel musel zásobníky mechanicky čistit, a to spouštěním horolezců do vnitřní části zásobníků. Na základě pozitivního zkušebního provozu na jednom zásobníku byly pulzní trysky následně namontovány na všechny zásobníky. Potvrdilo se, že za určitých podmínek lze aplikovat pulzní trysky i na biomasu.

Projekt "Colbun" - Chile

2008

Jednalo se o projekt výstavby nového bloku 1 x 370 MWe s kotlem s granulačním ohništěm v elektrárně Puerto Coronel. Dodávka kotle o maximálním nepřetržitém parním výkonu 1215 t/h. Součástí technologie jsou čtyři ocelové zásobníky paliva. Je zde skladováno uhlí bitumenové (asfaltové) o maximální vlhkosti až 18 %. Součástí připravovaného projektu bylo navrhnout na zásobníky paliva takové zařízení, aby byl zajištěn a garantován kontinuální tok daného paliva do kotle. Na zásobníky byl navržen Airsweep® systém pulzních trysek Myrlen®. Montáž prováděli pracovníci spol. SES, a.s., včetně uvedení do provozu.

Vyrovnávací násypka peletek

2008

Eliminace vznikající klenby peletek v násypce nad komorovým podavačem. Aplikace Airsweep® systému pulzních trysek Myrlen® typu VA-51 - Zóna 21.

Výsypné části elektroodlučovače kotle K11

2008

Řešení ulpívajícího elektrárenského popílku ve spodních výsypných částech výsypek EO. Montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51, včetně řídicího systému.

ČEZ, a.s., OJ VT, Teplárna Vítkovice: Řešení toku uhlí v zásobníku č. 3 kotle K11

2008

Zde garantujeme tok surového uhlí ořech II o vlhkosti až 20 %. ve spodní výsypné části ocelového zásobníku. Montáží pulzních trysek typu VA-51 zajišťujeme kontinuální tok do navazující dopravní technologie kotle.

Zásobní silo peletek

2008

Eliminace vznikající klenby peletek o vlhkosti maximálně 18 % ve spodní výsypné části skladovacího zařízení. Aplikace Airsweep® systému pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.

Uhelný zásobník kotle K13

2008

Železobetonový zásobník na skladování hnědého uhlí maximální vlhkosti 37 %. Přimíchávání zbytků disperze. V zásobníku vzniká tunel a částečně se tvoří ve výsypné části klenba. Technickým řešením byla demontáž stávajících gumových vaků a montáž Airsweep systému pulzních trysek Myrlen® typu VA-51. Dodávka byla kompletně „na klíč“ včetně potrubních rozvodů a řídicího systému Schneider, SW.

Ocelový zásobník vápna

2007

Řešení toku mikromletého vápna v ocelovém zásobníku VFS Dorry. Demontáž stávajícího čeřícího systému a montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-06 a VA-51.

Zásobní silo peletek

2007

Eliminace vznikající klenby peletek ve spodní výsypné části zásobního sila výšky 17000 mm. Aplikace Airsweep® systému pulzních trysek Myrlen® typu VA-51, včetně vzduchových kanónů typu AC3.

ČEZ, a.s. – Elektrárna Mělník III: Řešení toku popílků ve výsypkách elektroodlučovače kotle K11

2006

V rámci rekonstrukce technologie společnosti ZVVZ-Enven Engineering, a.s. zde bylo navrženo společné technické řešení pro zajištění toku popílku využitím pulzních trysek typu VA-51. Teplota popílku zde dosahuje hodnoty až 160 °C. Pulzními tryskami ve spodní výsypné části výsypek EO plně garantujeme tok popílku.

Uhelný zásobník kotle K90/10

2006

Zajištění toku černého a hnědého uhlí o vlhkosti maximálně 15 % do navazující technologie dopravního redleru. Montáž pulzních trysek typu VA-51.

Uhelný zásobník kotle K90/20

2006

Zajištění toku černého a hnědého uhlí o vlhkosti maximálně 15 % do navazující technologie dopravního redleru. Montáž pulzních trysek typu VA-51.

ČEZ, a.s. – Elektrárny Prunéřov: Garance plného průchodu toku uhlí ve svodce pasu T4A

2005

Montáž pulzních trysek typu VA-51 do prostoru dopadu hnědého uhlí v ocelové svodce. Pravidelnou činností pulzních trysek zabraňujeme ulpívání hnědého uhlí i na plastech. V ,některých případech jsou pulzní trysky spouštěny ve velice krátkých prodlevách, a to pouze po pěti sekundách.

ČEZ, a.s. – Elektrárny Prunéřov: Garance plného průchodu toku uhlí ve svodce pasu T4B

2005

V dané technologii byly problémy s nalepováním dopravovaného hnědého uhlí ve svodce, a to i přes vnitřní montáž plastů. Obsluha zde musela pravidelně i několikrát za směnu ručně seškrabávat nalepené plasty. Řešením daného problému byla montáž pulzních trysek Myrlen typu VA-51 přímo do prostoru dopadu uhlí na plasty. Daným technickým řešení jsme zajistili čistotu plastů bez nálepů.

Svodka do míchače Lödige

2005

Zajištění toku popílku v technologii. Montáž pulzních trysek typu VA-06.

Elektroodlučovač kotle K4

2003

Zajištění plynulého toku odprašků popílku o teplotě max. 130 ºC, eliminace vznikajícího tunely ve spodní části železobetonových výsypek. Montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.

Svod z prosévacího stroje - zauhlování

2003

Zajištění toku paliva ve spodní výsypné části technologie. Byla zde provedena montáž pulzních trysek typu VA-51 na plasty.

Výsypná část elektroodlučovače kotle K12

2003

Řešení ulpívajícího úletového elektrárenského popílku v ocelové výsypné části EO. Montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51 – pozice umístění, aby se eliminovaly „mrtvé“ zóny převážně v rozích výsypky.

Technologie svodek nad rotačními podavači Köllemann

2003

Řešení toku paliva ve čtyřech technologiích svodek. Montáž pulzních trysek typu VA-12, VA-51.

Ocelový zásobník paliva kotle K11 – pravý

2003

Řešení toku surového černého uhlí v ocelovém zásobníku o kapacitě 100 tun. Vlhkost skladovaného paliva je 8,7 %. Systémem pulzních trysek Myrlen® typu VA-51 je zabezpečen tok paliva ve spodní výsypné části nad dopravním redlerem.

Ocelový zásobník paliva kotle K11 – levý

2003

Řešení toku surového černého uhlí v ocelovém zásobníku o kapacitě 100 tun. Vlhkost skladovaného paliva je 8,7 %. Systémem pulzních trysek Myrlen® typu VA-51 je zabezpečen tok paliva ve spodní výsypné části nad dopravním redlerem.

Elektroodlučovač kotle K5

2003

Zajištění plynulého toku odprašků popílku o teplotě max. 130 ºC, eliminace vznikajícího tunely ve spodní části železobetonových výsypek. Montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.

Elektroodlučovač kotle K3

2002

Zajištění plynulého toku odprašků popílku o teplotě max. 130 ºC, eliminace vznikajícího tunely ve spodní části železobetonových výsypek. Montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.

Elektroodlučovač kotle K2

2002

Zajištění plynulého toku odprašků popílku o teplotě max. 130 ºC, eliminace vznikajícího tunely ve spodní části železobetonových výsypek. Montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.

ČEZ, a.s. – Elektrárna Počerady: Řešení toku vápenného hydrátu v zásobním sile

2002

Stávající ocelové zásobní silo bylo opatřeno kruhovými čeřícími deskami. Problémem bylo, že tlakový vzduchu unikal pouze v prostoru čeřících desek a mezi nimi byly „mrtvé“ zóny slehlého sypkého materiálu. Dále tento systém nebyl schopen eliminovat vznikající tunely v zásobníku. Abychom eliminovali klenbující sypký materiál a tunely, byly všechny čeřící desky zdemontovány a vnitřní stěny zásobního sila řádně zabroušeny. Spodní výsypná část a částečně přechodová oblast zásobního sila byla opatřena pulzními tryskami typu VA-51. Tímto opatřením jsme byli schopni uvolnit slehlou sypkou hmot i po cca 5 měsíční odstávce technologie.

Uhelný zásobník kotle K80/20

2002

Zajištění toku černého a hnědého uhlí o vlhkosti maximálně 15 % do navazující technologie dopravního redleru. Montáž pulzních trysek typu VA-51.

Čistíme teplosměnné plochy kotlů

V procesu technologie spalování dochází často k zanášení teplosměnných ploch a to jak v oblasti nad spalovací komorou, dále v oblasti I. tahu, II. tahu a třetího tahu kotle. V důsledku tohoto zanášení se snižuje účinnost celého systému.

Vyřešili jsme tok energosádrovce

V prostoru mezi vertikální železobetonovou stěnou zásobního sila a vnitřní kuželovou vestavbou vznikala značná klenba. Daná porucha toku energosádrovce byla příčinou plnění automobilů v délce až 1,5 hodiny.

Zkušenosti s palivem TAP

Tuhé alternativní palivo (TAP) vyráběné z tříděného odpadu je využíváno jako náhrada klasických paliv a to jak v cementárnách, tak i v palivových kombinátech. Na obrázku je vidět TAP v technologickém procesu spalování cementárny.

Čistíme vnitřní prostor drtiče

Klenbování drceného uhlí. Pohled do vnitřního pracovního prostoru válcového drtiče uhlí. Vidíme zde značné nalepení rozdrcených menších frakcí uhlí na vnitřních stěnách.

Ano, tok sádrovce ve výsypce

Na stávající ocelové výsypce jsou pro zajištění toku sádrovce namontovány tři technologie. Je zde příložný vibrátor, na vnitřních stěnách jsou plasty a ještě mechanický rozrušovač s trny.

Technická výzva v Turecku!

Do technologie dvou ocelových zásobníků je dopravován lignit o vlhkosti až 55%. Na obrázku vidíte vzorek daného paliva.

Čistíme oběžné kolo ventilátoru

Co nás trápí je zanášení vnitřní části lopatek oběžného kola a tím i zvýšené vibrace ventilátoru.

Garantujeme tok prachového uhlí

Zásobník o kapacitě 500 tun na skladování prachového uhlí o vlhkosti až 10 %. Stávající namontovaný systém pro zajištění toku uhlí ve výsypné části sestává ze čtyř vzduchových děl. Do zásobníku je aplikován dusík o přetlaku 0,60 MPa.

Inertizujeme zásobník

Stlačený dusík je používán pro provzdušnění zásobníků, kdy jednak inertizujeme a zároveň garantujeme tok sypkého materiálu. Přetlak dusíku v potrubí je max. 0,80 MPa.

Tok paliva ve svodkách

Na fotografii vidíme řešení toku paliva v ocelové svodce, kde využíváme Airsweep® systém pulzních trysek Myrlen® v kombinaci s topnými rohožemi BriskHeat®. Dopravované uhlí má vlhkost až 30 % H2O.

Palivo s 50% vlhkostí

Zde vidíte vzorek paliva s vlhkostí až 50 %, který je velice kohezivní. V uhelném zásobníku nám tvoří nálepy a "mrtvé" zóny.

100% garance od

MOSA Solution

mosa_logo_bile.png