Ukázky projektů:

Hutní průmysl

Projekt YUNUS EMRE 2x145MWe – Turecko – Ocelový zásobník – vápen hydrát

2015

Zajištění toku vápenného hydrátu o zrnitosti 5 µm, garance toku dané sypké hmoty v ocelovém zásobníku se dvěma výsypnými otvory. Navrženo technické řešení s využitím pulzních trysek Myrlen® typu VA-06 a VA-51.

Projekt YUNUS EMRE 2x145MWe – Turecko – Ocelový zásobník – vápno

2015

Zajištění toku vápna o zrnitosti 0,20 mm, garance toku dané sypké hmoty v ocelovém zásobníku s jedním výsypným otvorem. Navrženo technické řešení s využitím pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.

Ocelový zásobník S1 a S2 sklářské pece č. 51

2014

Zabezpečení toku sklářského kmene ve výsypné části dvou ocelových zásobníků do prostoru vibračního dna. Aplikace pulzních trysek Myrlen® typu VA-51 ve dvou hladinách umístění na zásobnících.

Projekt AMO DesoX – ArcelorMittal

2014

Řešení zanášení dna kouřovodu před regulační klapkou. Technologie odsíření – Ca(OH)2. Po úspěšném vyhodnocení zkušebního provozu je zde aplikace pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.

Řešení zanášení kouřovodu "Projekt AMO DesoX"

2014

V roce 2014 jsme byli osloveni společností ZVVZ-Enven Engineering a.s. ohledně možnosti řešení technologie kouřovodu. O co se jednalo? Pro vyčištění kouřových plynů bylo vybudováno odsiřovací zařízení. Spaliny z kotle jsou napojeny na kouřovody, které zaúsťují do absorbérů. Horní vstup z absorbérů je spojen do společného kouřovodu a právě zde se vyskytly problémy se zanášením Ca(OH)2. Zanášení se vyskytovalo v prostoru dna kouřovodu před regulační klapkou a tuto klapku bylo poté problematické uzavírat. Pro techniky toto byla "výzva" a tak jsme se společně dohodli na možnosti odzkoušení systému pulzních trysek Myrlen®. V průběhu zkušebního provozu jsme optimalizovali činnost pulzních trysek Myrlen® a dané "mrtvé" zóny jsme eliminovali. Systém pulzních trysek byl napojen na centrální řídící systém technologie a nyní slouží zákazníkovi k plné spokojenosti.

Čištění recirkulačních ventilátorů – ČEZ, a.s. Tušimice II

2011

Řešení čtyř technologií recirkulačních ventilátorů typu RVM 2500/1-5P-L180-90. Zajištění čištění oběžných kol a garance vibrací v tolerancích do 2,5 mm/s. Montáž technologie akustického čištění – ACL-34230.

Ocelový zásobník „A“ a „B“ sklářské pece č. 52

2011

Zabezpečení toku sklářského kmene ve výsypné části dvou ocelových zásobníků a v prostoru stávajícího vibračního dna. Aplikace pulzních trysek Myrlen® typu VA-51 ve dvou hladinách umístění na zásobnících a na technologii vibračního dna.

U.S.Steel Košice s.r.o. – Aglomerace

2007

Řešení toku odprašků vápenného a koksového prachu ve výsypných částech filtru typu FTS 2x3-14x14/5-6. Montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.

Ocelárna Plzeň

2007

Řešení toku odprašků oxidu železa ve výsypných částech filtru typu FTS 2x3-25/15-6,3. Montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-12 a VA-51.

Ocelové zásobní silo sody S133

2006

Řešení netekoucí sody Na2CO3 ve spodní výsypné části zásobního sila v oblasti nad vibračním dnem. Montáž pulzní trysek Myrlen® typu VA-51 po obvodu sila.

ArcelorMittal – Provoz Ocelárna 13/12

2006

Řešení toku odprašků vápenného prachu ve výsypné části filtru typu FTT 1x2-12x12/5,5. Montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.

Ocelový zásobník sklářského kmene

2006

Eliminace ulpívajícího sklářského kmene na vnitřních stěnách a vznik tunelu v technologii dvou zásobníků. Aplikace pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.

Řešení výsypné části filtru typu FTT 1x2-2x12/5,5

2006

Dodávka technologie a řešení byla pro výrobce filtrů tj. společnost ZVVZ-Enven Engineering a.s., který zde dodával nový filtr na provoz Ocelárny 13/12. Výsypná část výsypky filtru je vyhřívána a doplněna izolací. I přes toto řešení jsme zde ještě namontovali pulzní trysky Myrlen® typu VA-51, které garantují tok daných odprašků do prostoru šnekového dopravníku.

U.S.Steel Košice s.r.o. – Štěrkovna

2006

Řešení toku odprašků vysokopecní strusky ve výsypné části filtru typu FTT 1x2-16x12/5,5. Montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.

Řešení toku aglomerační směsi – zásobník číslo 53 – AGLOMERACE

2003

V zásobníku aglomerační směsi vznikaly značné "mrtvé" zóny a vnitřní tunely. Na vnitřních stěnách jsou namontovány gumové desky tloušťky 50 mm a jsou zde aplikovány vzduchové "dýzny", kterými obsluha dle potřeby spouští tlakový vzduch do vnitřního prostoru zásobníku. Pro uvolňování aglomerační směsi z vnitřních stěn, zde byly namontovány pulzní trysky Myrlen® typu VA-51. Systém pulzních trysek je ovládán lokální řídicí jednotkou.

Řešení toku aglomerační směsi – zásobník číslo 51 – AGLOMERACE

2003

Jednalo se zde o stejné technické řešení jako u zásobníku 53. Problematické vznikající "mrtvé" zóny algomerační směsi bylo nutno eliminovat. Opět pro uvolňování aglomerační směsi z vnitřních stěn, zde byly namontovány pulzní trysky Myrlen® typu VA-51. Systém pulzních trysek je ovládán lokální řídicí jednotkou.

Řešení toku aglomerační směsi – zásobník číslo 52 – AGLOMERACE

2003

Jednalo se zde o stejné technické řešení jako u již předešlých zásobníků tj. 51 a 53. Problematické vznikající "mrtvé" zóny algomerační směsi bylo nutno eliminovat. Opět pro uvolňování aglomerační směsi z vnitřních stěn, zde byly namontovány pulzní trysky Myrlen® typu VA-51. Systém pulzních trysek je ovládán lokální řídicí jednotkou.

100% garance od

MOSA Solution

mosa_logo_bile.png