top of page
  • Obrázek autoraJan Moša

DOPORUČUJÍCÍ LIST – problém s tokem elektrárenského popílku ve výsypkách odlučovače

Děkujeme technologovi péče o zařízení kotelny společnosti Sev.en EC Elektrárna Chvaletice panu Suchomelovi za předané zkušenosti s řešením toku elektrárenského popílku v technologii.


Kopie dopisu:


Zkušenosti s využitím pulzních trysek Myrlen® na výsypkách elektroodlučovačů popílku spalinového traktu kotlů 1 a 2 ve společnosti Sev.en EC – Elektrárna Chvaletice


Problém s tokem elektrárenského popílku ve výsypkách odlučovače


Na výsypkách 3. sekce odlučovačů popílku jsme měli velké potíže se zajištěním plynulého toku odloučeného popílku ve výsypkách. Výsypka je ve tvaru obráceného komolého jehlanu vysoká 4,5 m a navazující na čtyřhrannou svodku popílku 320 × 320 mm v délce 3 m zaústěné do komorového podavače dálkové dopravy popílku. Docházelo zejména k tvorbě nálepů na stěnách výsypek, tvorbě komínů a ulpívání popílku na šikmé části výstupního přechodového kusu z elektroodlučovače do výstupního kouřovodu.


Největší problém byl při odstavení bloku z provozu a po odstavení kouřového ventilátoru při zrušení podtlaku. Docházelo k uvolnění nahromaděného popílku a zavalení spodních částí výsypky včetně celého průřezu svodky a odstavení dálkové dopravy popílku. Pro obnovení průchodnosti a odstranění popílku bylo třeba demontovat komorové podavače z pozice a složitě mechanicky čistit a pomocí vody zprůchodnit výsypky a svodky. Vystříkat tedy do čista a splavit množství popílku do kanálu. Toto bylo velice pracné a neoblíbené zejména u provozního personálu. Přineslo to i zvýšení nákladů na údržbu a větší potřebu prostoje bloku. Tyto problémy jsme museli řešit téměř při každém odstavení bloku.


Z těchto důvodů jsme oslovili v červenci roku 2015 společnost MOSA Solution s.r.o. a požádali o navržení technického řešení. Nejprve provizorní na odzkoušení ve 4 ks výsypkách bloku 2. Účelem provizorní instalace systému pulzních trysek Myrlen® bylo ověření schopnosti eliminace a rozrušování klenbování a nálepů úletového popílku. Technické řešení spočívá v instalaci 3 ks trysek typu VA-51 do třech šikmých stěn plechové výsypky a jedné trysky typu VA-12 do svislé části svodky pod deskovým uzávěrem. Celkem tedy 16 ks trysek. Pro řádnou účinnost systému trysek Myrlen® byla zvolena volba dvou algoritmů. Provozní tlak vzduchu je 0,6 MPa. Spotřeba tlakového vzduchu je cca 71 litrů na jeden pulz v délce 0,25 sekundy. Montáž trysek se provedla v 8/2015. V 10/2015 jsme vyhodnotili účinnost zkušebního provozu.


Aplikace trysek Myrlen® se plně osvědčila a bylo rozhodnuto o montáži dalších trysek na výsypky levé části odlučovače B2, což se provedlo do konce roku 2015. Na základě vyhodnocení z provozu se dále dokonce ušetřila 1 tryska ve výsypce. Takže máme na bloku 2 namontováno 16 ks trysek VA-51 v 8 ks výsypkách vždy na dvou protilehlých šikmých stěnách výsypky a 8 ks trysek typu VA-12 ve svislé svodce nad komorovým podavačem. Trysky VA-12 ve svodce popílku nad komorovým podavačem si může ještě obsluha jednotlivě najíždět ručně z místa dle potřeby. Při najetí pneumatické dopravy pod danou výsypkou elektroodlučovače, to je otevření kulového uzávěru komorového podavače, je vždy uveden do činnosti systém pulzních trysek Myrlen®. V květnu roku 2016 byl namontován systém pulzních trysek Myrlen® také na výsypky 3. sekce odlučovače popílku bloku 1.


Montáží 32 ks pulzních trysek Myrlen® do 16 ks výsypek 3.  sekce odlučovače popílku kotle 1 a kotle 2 a 16 ks pulzních trysek Myrlen® typu VA-12 do 16 ks svodek nad komorové podavače popílku dálkové pneumatické dopravy popílku došlo k úplnému odstranění problémů s odvodem popílku z výsypek 3. sekce odlučovačů kotle K1 a kotle K2. Toto má samozřejmě velký ekonomický a provozní přínos pro firmu Sev.en EC Elektrárna Chvaletice.


S pozdravem


Josef Suchomel

Technolog péče o zařízení kotelny Sev.en EC Elektrárna Chvaletice

19. 4. 2017
Comments


bottom of page