top of page
  • Obrázek autorainfo3075249

Zvukem čistíme potrubí do EO.

Zanášení regulačních lamel vstupního potrubí do elektro odlučovače.


Obrázek 1 - Pohled na zanesené lamely z vnitřní strany EO


1. Krátký popis technologie.

Kouřové plyny znečištěné popílkem z kotle proudí vstupním potrubím do aktivní části elektrického odlučovače. Teplota vstupních spalin do elektro odlučovače je 150 [°C], podtlak je v průměru 108,6 [Pa]. Pro správnou činnost elektrického odlučovače je důležité, aby bylo zaručeno ve vnitřní části optimální proudění znečištěných spalin.

Rozdělení průtoku spalin ovlivňuje celkový výkon elektrostatického odlučovače. Je proto potřeba, aby v celém průřezu byla rovnoměrná rychlost spalin, neboť to zajišťuje maximální účinnost záchytu v elektro odlučovači. Výrobce zařízení navrhuje vždy taková opatření, aby byl zabezpečen rovnoměrný průtok a předešlo se tak odklonění spalin z elektrického pole.

Proto je na vstupním dílu EO tzv. difuzor, kde bývají umístěny rozdělovací stěny z děrovaného plechu. Jejich funkce spočívá v rovnoměrném rozmístění plynu do aktivního průřezu zařízení. Před difuzorem jsou ještě na vstupním dílu potrubí namontovány usměrňující žaluzie (směrové plechy).

Jaký problém zde řešíme?

Na dané technologii EO docházelo k nerovnoměrnému průtoku spalin, protože se zde zanášely vestavěné vnitřní žaluzie na vstupním potrubí. Popílek se usazoval převážně v prostoru pravé spodní části. Prostor mezi jednotlivými lamelami byl zanesen a to až do výšky 2/3 průtokového profilu viz přiložený obrázek 1. V tomto případě již nemůžeme hovořit o optimálním toku spalin v celém průřezu vnitřního prostoru elektrického odlučovače.


Obrázek 2 - Montáž akustického měniče


2. S daným problémem zanášení jsme se obrátili na výrobce filtračního zařízení a seznámili jej s námi navrhovaným řešením pro našeho zákazníka. Chtěli jsme zde využít pro čištění žaluzií akustickou energii.

Od výrobce zařízení jsme obdrželi odpověď, že tento způsob čištění lamel není vhodný. Vzhledem k tomu, že by mohlo při použití akustického měniče docházet k uvolnění velkého množství prachu. Tímto by se mohly zanášet první řady výsypek elektro odlučovače.

Jelikož bylo zařízení již mimo záruky, tak rozhodnutí o provedení případných zkoušek bylo pouze na zvážení provozovatele a naší společnosti.

Provozovatel nám odsouhlasil možnost odzkoušení akustického měniče na dané technologii a tak jsme přistoupili k montáži této technologie a následně jsme zahájili zkušební provoz.


Obrázek 3 - Celkový pohled na pozici akustického měniče v technologii


3. Akustický měnič jsme namontovali na vstupní potrubí zaúsťující do elektro odlučovače a to do výšky žaluzií. Cílem činnosti akustického měniče bylo průběžně eliminovat vznikající návěje na regulačních žaluziích a tím zajistit lepší rozložení průtoku spalin v elektro odlučovači a dosáhnout snížení hodnot emisí tuhých znečišťujících látek. Samozřejmě jsme brali vážně myšlenku výrobce zařízení, že nesmíme zanášet první řady výsypek elektro odlučovače.


Obrázek 4 - Pohled na vyčištěné lamely při činnosti akustického měniče

4. Akustický měnič je v činnosti 10 sekund a doba prodlevy je nastavena na hodnotu 10 minut. Pravidelnou činností akustického měniče se na vnitřních žaluziích nevytvářely větší nánosy. Při vizuální kontrole v průběhu odstávky kotle zde byla malá vrstva popílku v tloušťce do 10 mm.


5. Navržený systém akustického čištění byl zprovozněn v roce 2009 na jedné technologii. Následně jsme tento odzkoušený systém namontovali i na další dvě technologie.

Comments


bottom of page