top of page

V procesu technologie spalování dochází často k zanášení teplosměnných ploch a to jak v oblasti nad spalovací komorou, dále v oblasti I. tahu, II. tahu a třetího tahu kotle. V důsledku tohoto zanášení se snižuje účinnost celého systému.

In the process of combustion technology, the heat exchange surfaces are often clogged both in the area above the combustion chamber, in the area of I. draft, II. draft and third draft of the boiler.

Pro zjišťování tvarů kmitů analyzované soustavy je prováděna frekvenční analýza kotle. Využitím MKP metody je simulována vlastní frekvence akustické kavity a navrženy pozice umístění zdrojů akustické energie. Výpočty provádějí vědečtí pracovníci ČVUT. Na základě vhodné budící frekvence a pro daný rozsah teplot jsou vyrobeny speciálních akustické měniče. V běžné praxi jsou akustické měniče vyráběny pro budící frekvence v rozsahu f1 = 65 Hz až 500 Hz a hladině akustické tlaku Lp = max. 150 dB.

The frequency analysis of the boiler is performed to determine the oscillations of the analyzed system. Using the FEM method, the actual frequency of the acoustic cavity is simulated and the positions of the acoustic energy sources are then proposed. Suitable acoustic horns are produced on the basis of a suitable excitation frequency and a given range of temperatures. In common practice are produced acoustic horns for basic frequencies in the range f1 = 65 Hz to 500 Hz and acoustic pressure level Lp = max. 150 dB.

Čistíme teplosměnné plochy kotlů

We are cleaning the boiler exchange surfaces

Již 22 let garantujeme tok sypkého materiálu ve více než 350 provozech

download-1.png
download-3.png
download-4.png
download.png
download-2.png
bottom of page