top of page

Podívejte se na

ukázky projektů

Pruhy
Problematický tok sklářského kmene z ocelové násypky
Problematic flow of bulk solid material for glass production.

Vznikající „mrtvé“ zóny v násypce a klenbování.

Emerging "dead" zones in the hopper and bridging.

Pruhy
Zvukem čistíme potrubí do EO
We use sound to clean the pipeline to ESP.

Zanášení regulačních lamel vstupního potrubí do elektro odlučovače.

Clogging of the control slats of the inlet pipe into the electrostatic precipitator.

Pruhy
Jak se nám sypou celulózová vlákna z recyklovatelného papíru?
How do we get cellulose fibers from recyclable paper?

Jak se nám chová drcený papír z hlediska provzdušnitelosti.

How our shredded paper behaves in terms of aeration.

Pruhy
Klenbování směsi hořlavého dřevního prachu a tmelu ve výsypné části filtru
Bridging of a mixture of combustible wood dust and putty in the discharge part of the filter

Mysleme především na bezpečnost při zpracování odpadního hořlavého dřevního prachu a pilin

We think above all about safety when processing waste combustible wood dust and sawdust

Pruhy
Problémy se slinováním mýdlových vloček a jejich klenbování
Problems with the sintering of soap flakes and their bridging

Umíme řešit tok mýdlových vloček ze zásobního sila?

Can we solve the flow of soap flakes from the silo?

Pruhy
Skladování betonového recyklátu
Storage of recycled concrete

Jaké opatření bylo navrženo pro pravidelné dávkování betonového recyklátu?

What measure was proposed for the regular dosing of recycled concrete?

Pruhy
Palivo s obsahem veškeré vody až 50 %
Fuel with 50% moisture

Zde vidíte vzorek paliva s vlhkostí až 50 %, který je velice kohezivní. V uhelném zásobníku nám tvoří nálepy na stěnách a v koutech. Nad výpustnými otvory vznikají klenby.

Here is a sample of the fuel with moisture up to 50%, which is very cohesive. In the coal hopper, material sticking and “dead” zones are created.

Pruhy
Palivo s obsahem veškeré vody Wtr až 50 %
Fuel with 50% moisture

Zde vidíte vzorek paliva s vlhkostí až 50 %, který je velice kohezivní. V uhelném zásobníku nám tvoří nálepy na stěnách a v koutech. Nad výpustnými otvory vznikají klenby.

Here is a sample of the fuel with moisture up to 50%, which is very cohesive. In the coal hopper, material sticking and “dead” zones are created.

Pruhy
Zajišťujeme tok pevných odpadů ve spalovně
We ensure the flow of solid waste in the incinerator.

Jak uvolníme sypkou hmotu ze sila zbytků, kde nám dochází ke klenbování?

How do we release the bulk solid material from the silo where is bridging?

Pruhy
Skladování CaO ve spalovně
We solved the flow of CaO in the incinerator

Podívejte se na problémy s tokem CaO ve spalovně.

Look at the CaO flow problems in the incinerator

Pruhy
Eliminujeme klenbování vápence
Elimination of lime bridging

Na stávající technologii byly namontovány čeřící prvky, které sloužily k lokálnímu čeření. Obsluha musela výsypné části mechanicky obouchávat.

The sample of milled lime CaCO3 + MgCO3. The milled lime is used for an air pollutant neutralization.

Pruhy
Čistíme teplosměnné plochy kotlů
We are cleaning the boiler exchange surfaces

V procesu technologie spalování dochází často k zanášení teplosměnných ploch a to jak v oblasti nad spalovací komorou, dále v oblasti I. tahu, II. tahu a třetího tahu kotle. V důsledku tohoto zanášení se snižuje účinnost celého systému.

In the process of combustion technology, the heat exchange surfaces are often clogged both in the area above the combustion chamber, in the area of I. draft, II. draft and third draft of the boiler.

Pruhy
Eliminovali jsme nálepy cementu
We eliminated cement sticking

Na obrázku vidíme značné množství slehlého cementu, který nebylo již možno uvolnit stávajícím systémem čeřících desek.

After commissioning of the system of Myrlen® air pulse nozzles that were installed between the fluidizing plates, previously consolidated cement is now transported into related technological equipment.

Pruhy
Vyřešili jsme tok energosádrovce
We proposed a solution for the gypsum flow

V prostoru mezi vertikální železobetonovou stěnou zásobního sila a vnitřní kuželovou vestavbou vznikala značná klenba. Daná porucha toku energosádrovce byla příčinou plnění automobilů v délce až 1,5 hodiny.

The picture shows filling the truck body with gypsum. Gypsum moisture is max. 10%. The angle of repose is about 46°.

Pruhy
Zkušenosti s palivem TAP
Experience with alternative fuel “TAP”

Tuhé alternativní palivo (TAP) vyráběné z tříděného odpadu je využíváno jako náhrada klasických paliv a to jak v cementárnách, tak i v palivových kombinátech. Na obrázku je vidět TAP v technologickém procesu spalování cementárny.

The solid alternative fuels (TAP) made of sorted waste is used as a substitute for conventional fuels both in cement factories and in the fuel complex. You see on the picture the TAP in the process of combustion in cement factory.

Pruhy
Čistíme vnitřní prostor drtiče
Cleaning the inner part of crusher

Klenbování drceného uhlí. Pohled do vnitřního pracovního prostoru válcového drtiče uhlí. Vidíme zde značné nalepení rozdrcených menších frakcí uhlí na vnitřních stěnách.

The bridging of crushed coal. View of the inside of cylindrical crusher. Extensive stuck level of smaller crushed fraction coal are formed there. View of the mechanical scraping of stuck material on the inside wall.

Pruhy
Ano, tok sádrovce ve výsypce
Flow of gypsum. Yes we can!

Na stávající ocelové výsypce jsou pro zajištění toku sádrovce namontovány tři technologie. Je zde příložný vibrátor, na vnitřních stěnách jsou plasty a ještě mechanický rozrušovač s trny.

There were three different systems installed at the hopper. Vibrator, mechanical system inside the hopper and plastic plates on the inner walls were applied. These systems were not able to ensure flow of gypsum.

Pruhy
Technická výzva v Turecku
Turkish miracle: 55% lignite moisture

Do technologie dvou ocelových zásobníků je dopravován lignit o vlhkosti až 55%. Na obrázku vidíte vzorek daného paliva.

Is it technically possible to ensure flawless material flow in two steel storage bins when there is lignite humidity of up to 55%? And why air guns and vibrators mounted on steel tank shells have not worked in this case for a long time?

Pruhy
Zkušenosti s alternativním palivem
Experience with alternative fuel

Jedná se o směs hnědouhelného multiprachu smíchaného s vápenným hydrátem a odpady z rafinérií. Maximální vlhkost dané sypké směsi je do 15 %.

It is a mixture of brown multi dust mixed with hydrated lime and waste from refineries. The maximum moisture content of the particulate mixture is up to 15%.

Pruhy
Čistíme oběžné kolo ventilátoru
Cleaning the fan wheel

Co nás trápí je zanášení vnitřní části lopatek oběžného kola a tím i zvýšené vibrace ventilátoru.

One-sided suction fan from the furnace gases exhaust. Temperatures before the furnace fan are in the range of 300°C to 350°C. The problem is clogging of the inside of the wheel blades and thus increased vibrations of the fan.

Pruhy
Garantujeme tok prachového uhlí
Flow and inertization of pulverized coal

Zásobník o kapacitě 500 tun na skladování prachového uhlí o vlhkosti až 10 %. Stávající namontovaný systém pro zajištění toku uhlí ve výsypné části sestává ze čtyř vzduchových děl. Do zásobníku je aplikován dusík o přetlaku 0,60 MPa.

The hopper with the capacity of 500 tons for the storage of the pulverized coal with moisture content up to 10%. Existing mounted system to ensure the flow of coal at the discharge section comprises of four air cannons. Nitrogen with pressure of 0.60 MPa

Pruhy
Inertizujeme zásobník
The system of silo inertization

Stlačený dusík je používán pro provzdušnění zásobníků, kdy jednak inertizujeme a zároveň garantujeme tok sypkého materiálu. Přetlak dusíku v potrubí je max. 0,80 MPa.

The internal environment of steel silo for storing and the expedition of dried brown coal dust is constantly in an inert atmosphere of nitrogen.

Pruhy
Řešíme popílky ve výsypkách filtrů
Solution for fly ash in the chutes of the filters

Těžce provzdušnitelný sypký materiál, sypká hmota, velice klenbující a netekoucí

A sample of fly ash with moisture content of 0.81%. The effective angle of the external friction is 47.2°. Measured angle of external friction on steel 11 373 is 23.6° at 220°C. The aeration test showed the bulk material as very cohesive.

Pruhy
Zvuk "oživuje" popílek
Releasing bulk material

Pro zajištění toku elektrárenského popílku a to i v oblasti tzv. přechodové zóny zásobního sila, jsme využili akustickou energii. Aplikovaná akustická energie má tu výhodu, že se šíří rovnoměrně všemi směry do vnitřního prostoru sila.

To ensure the fly ash flow in the so-called transition zone of the storage silo, acoustic energy was used. Applied acoustic energy has the advantage that it is spread evenly in all directions into the interior of the silo.

Pruhy
Tok paliva ve svodkách
Solution of fuel flow in chutes

Na fotografii vidíme řešení toku paliva v ocelové svodce, kde využíváme Airsweep® systém pulzních trysek Myrlen® v kombinaci s topnými rohožemi BriskHeat®. Dopravované uhlí má vlhkost až 30 % H2O.

We can see on the photo a solution of the coal flow in the steel chute where we use combination of the Airsweep® pulsating nozzle system Myrlen® and the BriskHeat® heating system. The conveyed coal contains up to 30% of moisture (H2O).

Pruhy
Palivo s 50% vlhkostí
We release fuel with moisture content up to 50%

Zde vidíte vzorek paliva s vlhkostí až 50 %, který je velice kohezivní. V uhelném zásobníku nám tvoří nálepy a "mrtvé" zóny.

Here is a sample of the fuel with moisture up to 50%, which is very cohesive. In the coal hopper, material sticking and “dead” zones are created.

Pruhy
Provozovna Úpravna uhlí – Pulzní trysky na objektu Třídírna druhů

2018

Předmětem díla byl návrh technického řešení pro garanci toku uhlí ve výsypných hrdlech železobetonového zásobníku TD29A, TD26A, TD26B, TD26C, TD26D a ve výsypné části ocelového zásobníku TD17A. Rozsah díla: Vypracování projektu strojní a elektro, dodávka a montáž pulzních trysek Myrlen®. Výstavba kompresorovny, včetně dodávky kompresoru a příslušenství. Kompletní montáž rozvodů potrubí tlakového vzduchu, dodávka a montáž rozvodů elektro kabeláží. Návrh a dodávka rozváděče, dodávka systému řízení, včetně aplikačního SW InTouch na operátorských stanicích.

Pruhy
provozovna Úpravna uhlí – Čištění zásobníků systémem pulzních trysek Myrlen

2016

Předmětem díla byl návrh technického řešení pro garanci toku uhlí ve výsypných hrdlech šesti železobetonových zásobníků objektu Hrubé třídírny. Rozsah díla: Vypracování projektu strojní a elektro, dodávka a montáž pulzních trysek Myrlen®. Výstavba kompresorovny, dodávka kompresoru, včetně příslušenství. Kompletní montáž rozvodů potrubí tlakového vzduchu, dodávka a montáž rozvodů elektro kabeláží. Návrh a dodávka rozváděče, dodávka systému řízení.

Pruhy
Dodávka pro SES, a.s. – Tlmače – Akce „Snížení emisí TZL, NOx a SO2 na K14“

2015

Svodky nad šnekovými podavači linky 10 a 20.: Kontinuální zabezpečení toku paliva do navazující technologie kotle. Pulzní trysky Myrlen® typu VA-51 eliminují vznikající nálepy ve spodních výsypných částech svodek a v prostoru nad šnekovými listy podavačů.

Pruhy
Procter & Gamble, Ukrajina

2015

Řešení toku pracího prášku v jednom kruhovém zásobníku. Eliminace ulpívajícího sypkého materiálu na vnitřních stěnách.

Pruhy
Projekt YUNUS EMRE 2x145MWe – Turecko – Ocelový zásobník – vápno

2015

Zajištění toku vápna o zrnitosti 0,20 mm, garance toku dané sypké hmoty v ocelovém zásobníku s jedním výsypným otvorem. Navrženo technické řešení s využitím pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.

Pruhy
Projekt YUNUS EMRE 2x145MWe – Turecko – Ocelový zásobník – vápen hydrát

2015

Zajištění toku vápenného hydrátu o zrnitosti 5 µm, garance toku dané sypké hmoty v ocelovém zásobníku se dvěma výsypnými otvory. Navrženo technické řešení s využitím pulzních trysek Myrlen® typu VA-06 a VA-51.

Pruhy
Projekt "Snížení emisí TZL, NOx a SO2 na kotli K14 teplárny E3 ve společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s."

2015

V rámci daného projektu došlo k náhradě stávajícího kotle K14 za moderní nízkoemisní kotel NK14 s fluidním spalováním uhelných paliv a s možností spoluspalování vysokopecního plynu a biomasy. Pro danou technologii bylo nutno garantovat hmotový tok uhlí v uhelných zásobnících, dále se realizoval projekt zajištění kontinuálního toku mletého vápence ze zásobního sila a řešení toku sypkého materiálu v navazujících technologiích ocelových svodek. Na všech technologiích byly použity pulzní trysky Myrlen® typu VA-51.

Pruhy
Procter & Gamble, Gebze Plant, Turecko

2015

Řešení toku výrobního produktu ve dvou zásobnících.

Pruhy
Dodávka pro SES, a.s. – Tlmače – Akce „Snížení emisí TZL, NOx a SO2 na K14“

2015

Dvě ocelové svodky nad drtičem a pod drtičem: Kontinuální zabezpečení toku paliva v dopravní technologii. Pulzní trysky Myrlen® typu VA-51 eliminují vznikající nálepy ve vnitřním prostoru svodek.

Pruhy
Procter & Gamble - Rakona, s.r.o.

2015

Řešení toku pracího prášku ve třech zásobnících na lince 2 a lince 5.

Pruhy
Projekt "AKSA 2 - Bolu Göynük - TURECKO"

2014

Společnost SES, a.s. zde dodávala kotel o jmenovitém parním výkonu 373 t/h pro společnost AKSA Göynük Enerji Üretim A.S. V technologii jsou dva zásobníky pro skladování lignitu o vlhkosti až 35 %, což je velice kohezivní materiál. Součásní projektu a vlastní realizace byla garance toku daného sypkého materiálu do navazující technologie. Řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen® a návrh systému algoritmů jejich činnosti, včetně uvedení do trvalého provozu. Technici naší společnosti prováděli vlastní montáž pulzních trysek na stavbě v Turecku.

Pruhy
Procter & Gamble, Gebze Plant, Turecko

2014

Řešení toku výrobního produktu v jednom zásobníku.

Pruhy
Zásobníky paliva Z7 a Z8 kotle K4

2014

Zajištění plynulého toku paliva „MIBRAG" do technologie kotle. Palivo má zrnitost max. 50 mm a je značně vlhké, a to do výše až 52 %. Řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51, včetně SW. Realizace byla kompletně „na klíč“, včetně rozvodů tlakového vzduchu.

Pruhy
Řešení zanášení kouřovodu "Projekt AMO DesoX"

2014

V roce 2014 jsme byli osloveni společností ZVVZ-Enven Engineering a.s. ohledně možnosti řešení technologie kouřovodu. O co se jednalo? Pro vyčištění kouřových plynů bylo vybudováno odsiřovací zařízení. Spaliny z kotle jsou napojeny na kouřovody, které zaúsťují do absorbérů. Horní vstup z absorbérů je spojen do společného kouřovodu a právě zde se vyskytly problémy se zanášením Ca(OH)2. Zanášení se vyskytovalo v prostoru dna kouřovodu před regulační klapkou a tuto klapku bylo poté problematické uzavírat. Pro techniky toto byla "výzva" a tak jsme se společně dohodli na možnosti odzkoušení systému pulzních trysek Myrlen®. V průběhu zkušebního provozu jsme optimalizovali činnost pulzních trysek Myrlen® a dané "mrtvé" zóny jsme eliminovali. Systém pulzních trysek byl napojen na centrální řídící systém technologie a nyní slouží zákazníkovi k plné spokojenosti.

Pruhy
Dodávka pro SES, a.s. – Tlmače – Akce „Snížení emisí TZL, NOx a SO2 na K14“

2014

Ocelový zásobník mletého vápence pro odsíření: V rámci nového projektu a technologie bylo nutno garantovat hmotový tok dané sypké hmoty. Na zásobníku jsou namontovány pulzní trysky Myrlen® typu VA-51, které zabezpečují tok mletého vápence.

Pruhy
Dodávka pro SES, a.s. – Tlmače – Akce „Snížení emisí TZL, NOx a SO2 na K14“

2014

Dva ocelové zásobníky paliva: Je nutno zabezpečit hmotový tok paliva, tj. černé uhlí a proplástek v zásobnících. Na zásobnících jsou namontovány pulzní trysky Myrlen® typu VA-51, které zabezpečují hmotový tok paliva. Systém pulzních trysek je ovládán z centrálního ŘS s možností volby různých režimů činností dle provozních podmínek a skutečných mechanicko-fyzikálních vlastností paliva.

Pruhy
Procter & Gamble, - Rakona, s.r.o.

2014

Řešení toku pracího prášku ve třech zásobnících.

Pruhy
Projekt AMO DesoX – ArcelorMittal

2014

Řešení zanášení dna kouřovodu před regulační klapkou. Technologie odsíření – Ca(OH)2. Po úspěšném vyhodnocení zkušebního provozu je zde aplikace pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.

Pruhy
Ocelový zásobník S1 a S2 sklářské pece č. 51

2014

Zabezpečení toku sklářského kmene ve výsypné části dvou ocelových zásobníků do prostoru vibračního dna. Aplikace pulzních trysek Myrlen® typu VA-51 ve dvou hladinách umístění na zásobnících.

Pruhy
Procter & Gamble, - Rakona, s.r.o.

2014

Řešení toku pracího prášku v zásobníku na lince ozn. "E".

Pruhy
Projekt "AKSA 1 - Bolu Göynük - TURECKO"

2013

Společnost SES, a.s. zde dodávala kotel o jmenovitém parním výkonu 373 t/h pro společnost AKSA Göynük Enerji Üretim A.S. V technologii jsou dva zásobníky pro skladování lignitu o vlhkosti až 35 %, což je velice kohezivní materiál. Součásní projektu a vlastní realizace byla garance toku daného sypkého materiálu do navazující technologie. Řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen® a návrh systému algoritmů jejich činnosti, včetně uvedení do trvalého provozu. Technici naší společnosti prováděli vlastní montáž pulzních trysek v Turecku.

Pruhy
Zásobníky paliva Z9 a Z10 kotle K5

2013

Zajištění plynulého toku paliva „MIBRAG“ do technologie kotle. Palivo má zrnitost max. 50 mm a je značně vlhké, a to do výše až 52 %. Řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51, včetně SW.

Pruhy
Ocelové svodky do kotle K 06

2013

Řešení toku paliva „MIBRAG“ o zrnitosti 0 až 50 mm do kotle. Palivo má vlhkost až 60 %. I přes aplikaci nerezových plechů vznikaly klenby v daných svodkách a tímto docházelo k nerovnoměrnému toku paliva do kotle. Řešením zde byla montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.

Pruhy
Teplé cyklóny S1102 UHV – 10 kusů

2013

Technologie výroby hnojiva – výrobek NPK, DASA. Ve výsypných částech cyklónů ulpívá na stěnách sypká hmota a tvoří se zde tunel, popřípadě klenba. Po zkušebním provozu na dvou cyklónech bylo rozhodnuto o montáži pulzních trysek Myrlen® typu VA-51 na celou technologii.

Pruhy
Zásobníky paliva Z1 a Z2 kotle K1

2013

Zajištění plynulého toku paliva „MIBRAG“ do technologie kotle. Palivo má zrnitost max. 50 mm a je značně vlhké, a to do výše až 52 %. Řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51, včetně SW.

Pruhy
Zásobníky paliva Z11 a Z12 kotle K6

2013

Zajištění plynulého toku paliva „MIBRAG“ do technologie kotle. Palivo má zrnitost max. 50 mm a je značně vlhké, a to do výše až 52 %. Řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51, včetně SW.

Pruhy
Technologie kotle K80

2013

Čištění přehříváku kotle K80 v oblasti II. tahu technologie. Využití systému akustického čištění.

Pruhy
Veolia Energie ČR, a.s., Závod Krnov

2012

Řešení toku škváry a popílku v ocelovém zásobníku se dvěma výsypnými otvory.

Pruhy
Provozovna Bystré – betonové zásobní silo Klinomixu

2012

Řešení toku směsi zeolitu a technických síranů železnatých v betonovém zásobním sile. Jedná se o řešení spodní výsypné části sila a částečně přechodové zóny. Na výsypnou část železobetonového sila tloušťky 250 až 400 mm jsou namontovány pulzní trysky Myrlen® typu VA-51. Dodaný lokální řídicí systém umožňuje „Standardní“ a „Nestandardní“ režim činnosti.

Pruhy
Filtr Scheuch S1870 – výrobna LAV3

2012

Ve výsypné části filtru a částečně na šnekových listech dopravníku dochází k nalepování sypkého materiálu – NH4NO3 + CaCO3. Pokud se nálepy mechanicky neodstraní, dochází zde ke tvorbě klenby a usazování sypkého materiálu až do výše filtračních hadic. Montáží pulzních trysek Myrlen® v oblasti nad šnekovým dopravníkem je zabezpečen tok sypkého materiálu a eliminace klenbování.

Pruhy
Severočeské doly, a.s. Doly Bílina – skupina ČEZ: Vyrovnávací násypka SO 21.5

2012

Dodávka nové technologie nakládky hnědého uhlí, součástí této technologie byla vyrovnávací násypka a nakládka uhlí na automobily. Nová násypka je vyložena plasty a jsou zde namontovány pulzní trysky Myrlen® typu VA-51. Montáž pulzních trysek je zde plně opodstatněná a pulzní trysky jsou vždy v činnosti s technologií. Opět se zde potvrdila správnost navržených dvou technologií v kombinaci.

Pruhy
Zásobníky paliva Z3 a Z4 kotle K2

2012

Zajištění plynulého toku paliva „MIBRAG“ do technologie kotle. Palivo má zrnitost max. 50 mm a je značně vlhké, a to do výše až 52 %. Řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51, včetně SW.

Pruhy
provozovna Úpravna uhlí – vyrovnávací násypka

2012

V rámci dodávky nové technologie nakládky uhlí s vyrovnávací násypkou byl zde dodán Airsweep® systém technologie pro zajištění toku uhlí. Naše společnost zajistila kompletní dodávku a montáž vzduchových pulzních trysek Myrlen®, dodávku rozvodů tlakového vzduchu, elektro kabeláže a lokální řídicí systém.

Pruhy
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.(ČSM – Stonava)

2012

Řešení toku hruboprachu a proplástku v ocelovém zásobníku technologie kotle K2.

Pruhy
Provoz - Chlumčany – Řešení toku kaolínu v ocelovém zásobním sile

2012

Na dané technologii provozu v Chlumačanech je ocelové zásobní silo, jehož výsypná část je zaizolována. Nejsou zde namontovány žádné doplňkové prvky pro zajištění toku dané sypké hmoty. S kaolínem, který má vlhkost až 12 H2O jsou problémy a vyskytl se i případ, že v zásobním sile z celkové kapacity až 230 tun, zde zůstala tzv. "mrtvá" zóna v objemu 170 tun. Při delší době skladování se zde vyskytují problémy s tokem kaolínu ve výsypné části nad pásovým dopravníkem. Z tohoto důvodu jsme zde namontovali doplňkové prvky a to konkrétně vzduchové pulzní trysky Myrlen ® typu VA-51. Jednu pulzní trysku jsme museli namontovat i do ocelového svodu pod zásobním silem, jelikož se zde tvořily klenby dané sypké hmoty. Pro tento konkrétní případ řešení toku kaolínu zde byl rovněž upraven i algoritmus činnosti jednotlivých pulzních trysek. Systém p ulzních trysek nám zde nyní aktivuje tok kaolínu v dané výsypné části zásobního sila a částečně zasahuje do 2/3 výšky jeho spodní výsypné části. Kaolín je nyní dopravován do navazující technologie pásovného dopravníku bez výpadků jeho toku.

Pruhy
Studené cyklóny na výrobně NPK – 10 kusů

2012

Technologie výroby hnojiva – výrobek NPK, DASA. Ve výsypných částech cyklónů ulpívá na stěnách sypká hmota a tvoří se zde tunel, popřípadě klenba. Vnitřní stěny výsypných částí cyklónů jsou čištěny technologii pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.

Pruhy
Projekt "Zonguldak - Eren enerji Elektrik Uretim A.S. - TURECKO"

2012

Společnost SES, a.s. zde dodávala kotel o maximálním nepřetržitém parním výkonu 465 t/h. Součástí technologie jsou dva zásobníky paliva. Je zde skladováno černé uhlí o maximální zrnitosti 100 mm a vlhkosti v rozmezí 7 až 15 %. Na technologii zásobníků byly již namontovány vzduchové kanóny, žel jejich účinnost nebyla dostačující a ve výsypné části se často vyskytovaly "mrtvé" zóny a docházelo zde ke klenbování daného paliva. Proto bylo nutno připravit náhradní řešení. Všechny vzduchové kanóny byly demontovány a do prostoru výsypné části zásobníků až do výše přechodové zóny byl namontován Airsweep® systém pulzních trysek Myrlen®. Montáž prováděli pracovníci spol. MOSA Solution s.r.o., včetně uvedení do provozu.

Pruhy
Zásobníky paliva Z5 a Z6 kotle K3

2012

Zajištění plynulého toku paliva „MIBRAG“ do technologie kotle. Palivo má zrnitost max. 50 mm a je značně vlhké, a to do výše až 52 %. Řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51, včetně SW.

Pruhy
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. (ČSM – Stonava)

2012

Řešení toku elektrárenského popílku zrnitosti 0,01 až 0,5 mm ve výsypných částech elektroodlučovače EO1 a EO2.

Pruhy
Filtr Scheuch S1770 – výsypka z filtru „B“

2011

Ve výsypné části filtru a částečně na šnekových listech dopravníku dochází k nalepování sypkého materiálu – ledek amonovápenatý. Pokud se nálepy mechanicky neodstraní, dochází zde ke tvorbě klenby a usazování sypkého materiálu až do výše filtračních hadic. Montáží pulzních trysek Myrlen® v oblasti nad šnekovým dopravníkem je zabezpečen tok sypkého materiálu a eliminace klenbování.

Pruhy
Cementárna Dětmarovice: Řešení toku cementu v zásobním sile číslo 3.

2011

V roce 2011 jsme byli požádáni společností CEMEX o řešení cementového zásobního sila o celkové kapacitě 630 m3. V daném zásobním sile zůstával slehlý cement na vnitřních výsypných stěnách. Zásobní silo je izolováno tloušťkou izolace 100 mm a v pěti hladinách na výsypné části jsou namontovány čeřící desky. Jaké technické opatření jsme zde provedli? Všechny čeřící desky byly demontovány a otvory po demontáži byly zavařeny a zabroušeny. Na výsypnou část zásobního sila byly namontovány ve dvou hladinách pulzní trysky Myrlen® typu VA-51. Samozřejmě je také řešena výsypná část technologie zaúsťující do šnekového dopravníku. Dodaný systém pulzních trysek Myrlen® ovládá lokální řídicí jednotka, kde byly nastaveny dva algoritmy jejich činnosti. Dodaná technologie je bezobslužná a zákazníkovi slouží k plné spokojenosti.

Pruhy
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. (ČSM – Stonava)

2011

Řešení toku hruboprachu a proplástku ve spodní výsypné části hlubinného zásobníku.

Pruhy
Denní zásobník vápence pro kotel K10

2011

Zabezpečení plynulého toku vápence v technologii odsíření. Montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51 a VA-06.

Pruhy
Veolia Energie Kolín, a.s.

2011

Zajištění plynulého toku hnědého uhlí zrnitosti 0 až 40 mm a vlhkosti max. 45 % v technologii ocelového zásobníku paliva kotle K8 „pravý“.

Pruhy
Zásobník vápence

2011

Zajištění plynulého toku mletého vápence do navazující technologie. Eliminace vznikající klenby ve dvou výsypných částech. Byla zde provedena montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.

Pruhy
Cementárna Dětmarovice: Řešení toku cementu v zásobním sile číslo 4.

2011

Požadavkem ze strany zákazníka byla demontáž stávajících čeřících trysek, včetně ovládání a vzdušníku. Novým technickým řešením byla dodávka Airsweep® systému pulzních trysek Myrlen®, dodávka rozvodů tlakového vzduchu, dodávka elektrokabeláží a lokálního řídicího systému, který komunikuje s centrálním ŘS Simatic. Stávající čeřící systém byl demontován, bylo provedeno zaslepení vzniklých otvorů po demontáži a zpětně byla opravena izolace. Novým řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen® ve dvou hladinách na výsypnou část zásobního sila.

Pruhy
Procter & Gamble, - Rakona, s.r.o.

2011

Řešení toku stříkaného poloproduktu na vnitřních stěnách u zásobníku "Start bin 1".

Pruhy
Ocelový zásobník „A“ a „B“ sklářské pece č. 52

2011

Zabezpečení toku sklářského kmene ve výsypné části dvou ocelových zásobníků a v prostoru stávajícího vibračního dna. Aplikace pulzních trysek Myrlen® typu VA-51 ve dvou hladinách umístění na zásobnících a na technologii vibračního dna.

Pruhy
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. (ČSM – Stonava)

2011

Řešení toku hruboprachu a proplástku v ocelovém zásobníku technologie kotle K1.

Pruhy
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. (ČSM – Stonava)

2011

Řešení toku hruboprachu a proplástku v ocelovém zásobníku technologie kotle K3.

100% garance od

MOSA Solution

bottom of page