Podívejte se na

ukázky projektů

Pomohli jsme 300+ provozům 

ve všech typech průmyslu

Zajišťujeme tok pevných odpadů ve spalovně.

Jak uvolníme sypkou hmotu ze sila zbytků, kde nám dochází ke klenbování?

Eliminujeme klenbování vápence

Na stávající technologii byly namontovány čeřící prvky, které sloužily k lokálnímu čeření. Obsluha musela výsypné části mechanicky obouchávat.

Čistíme teplosměnné plochy kotlů

V procesu technologie spalování dochází často k zanášení teplosměnných ploch a to jak v oblasti nad spalovací komorou, dále v oblasti I. tahu, II. tahu a třetího tahu kotle. V důsledku tohoto zanášení se snižuje účinnost celého systému.

Máte problém s netekoucím cementem v sile?

Můžeme doplnit stávající systém čeření pulzními tryskami Myrlen®? Podívejte se, jak jsme doplnili čeřící systém a tak zajistili tok cementu.

Vyřešili jsme tok energosádrovce

V prostoru mezi vertikální železobetonovou stěnou zásobního sila a vnitřní kuželovou vestavbou vznikala značná klenba. Daná porucha toku energosádrovce byla příčinou plnění automobilů v délce až 1,5 hodiny.

Zkušenosti s palivem TAP

Tuhé alternativní palivo (TAP) vyráběné z tříděného odpadu je využíváno jako náhrada klasických paliv a to jak v cementárnách, tak i v palivových kombinátech. Na obrázku je vidět TAP v technologickém procesu spalování cementárny.

Čistíme vnitřní prostor drtiče

Klenbování drceného uhlí. Pohled do vnitřního pracovního prostoru válcového drtiče uhlí. Vidíme zde značné nalepení rozdrcených menších frakcí uhlí na vnitřních stěnách.

Ano, tok sádrovce ve výsypce

Na stávající ocelové výsypce jsou pro zajištění toku sádrovce namontovány tři technologie. Je zde příložný vibrátor, na vnitřních stěnách jsou plasty a ještě mechanický rozrušovač s trny.

Turecký zázrak: 55 % vlhkost lignitu!

Lze vůbec technicky zajistit bezchybný tok materiálu ve dvou ocelových zásobnících, když je v nich lignit s vlhkostí až 55 %?
A proč v tomto případě dlouhodobě nefungovala vzduchová děla a vibrátory montované na ocelové pláště zásobníků?

Zkušenosti s alternativním palivem

Jedná se o směs hnědouhelného multiprachu smíchaného s vápenným hydrátem a odpady z rafinérií. Maximální vlhkost dané sypké směsi je do 15 %.

Čistíme oběžné kolo ventilátoru

Co nás trápí je zanášení vnitřní části lopatek oběžného kola a tím i zvýšené vibrace ventilátoru.

Garantujeme tok prachového uhlí

Zásobník o kapacitě 500 tun na skladování prachového uhlí o vlhkosti až 10 %. Stávající namontovaný systém pro zajištění toku uhlí ve výsypné části sestává ze čtyř vzduchových děl. Do zásobníku je aplikován dusík o přetlaku 0,60 MPa.

Inertizujeme zásobník

Stlačený dusík je používán pro provzdušnění zásobníků, kdy jednak inertizujeme a zároveň garantujeme tok sypkého materiálu. Přetlak dusíku v potrubí je max. 0,80 MPa.

Řešíme popílky ve výsypkách filtrů

Těžce provzdušnitelný sypký materiál, sypká hmota, velice klenbující a netekoucí

Zvuk "oživuje" popílek

Pro zajištění toku elektrárenského popílku a to i v oblasti tzv. přechodové zóny zásobního sila, jsme využili akustickou energii. Aplikovaná akustická energie má tu výhodu, že se šíří rovnoměrně všemi směry do vnitřního prostoru sila.

Tok paliva ve svodkách

Na fotografii vidíme řešení toku paliva v ocelové svodce, kde využíváme Airsweep® systém pulzních trysek Myrlen® v kombinaci s topnými rohožemi BriskHeat®. Dopravované uhlí má vlhkost až 30 % H2O.

Palivo s 50% vlhkostí

Zde vidíte vzorek paliva s vlhkostí až 50 %, který je velice kohezivní. V uhelném zásobníku nám tvoří nálepy a "mrtvé" zóny.

Provozovna Úpravna uhlí – Pulzní trysky na objektu Třídírna druhů

2018

Předmětem díla byl návrh technického řešení pro garanci toku uhlí ve výsypných hrdlech železobetonového zásobníku TD29A, TD26A, TD26B, TD26C, TD26D a ve výsypné části ocelového zásobníku TD17A. Rozsah díla: Vypracování projektu strojní a elektro, dodávka a montáž pulzních trysek Myrlen®. Výstavba kompresorovny, včetně dodávky kompresoru a příslušenství. Kompletní montáž rozvodů potrubí tlakového vzduchu, dodávka a montáž rozvodů elektro kabeláží. Návrh a dodávka rozváděče, dodávka systému řízení, včetně aplikačního SW InTouch na operátorských stanicích.

provozovna Úpravna uhlí – Čištění zásobníků systémem pulzních trysek Myrlen

2016

Předmětem díla byl návrh technického řešení pro garanci toku uhlí ve výsypných hrdlech šesti železobetonových zásobníků objektu Hrubé třídírny. Rozsah díla: Vypracování projektu strojní a elektro, dodávka a montáž pulzních trysek Myrlen®. Výstavba kompresorovny, dodávka kompresoru, včetně příslušenství. Kompletní montáž rozvodů potrubí tlakového vzduchu, dodávka a montáž rozvodů elektro kabeláží. Návrh a dodávka rozváděče, dodávka systému řízení.

Procter & Gamble - Rakona, s.r.o.

2015

Řešení toku pracího prášku ve třech zásobnících na lince 2 a lince 5.

Dodávka pro SES, a.s. – Tlmače – Akce „Snížení emisí TZL, NOx a SO2 na K14“

2015

Dvě ocelové svodky nad drtičem a pod drtičem: Kontinuální zabezpečení toku paliva v dopravní technologii. Pulzní trysky Myrlen® typu VA-51 eliminují vznikající nálepy ve vnitřním prostoru svodek.

Procter & Gamble, Gebze Plant, Turecko

2015

Řešení toku výrobního produktu ve dvou zásobnících.

Projekt "Snížení emisí TZL, NOx a SO2 na kotli K14 teplárny E3 ve společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s."

2015

V rámci daného projektu došlo k náhradě stávajícího kotle K14 za moderní nízkoemisní kotel NK14 s fluidním spalováním uhelných paliv a s možností spoluspalování vysokopecního plynu a biomasy. Pro danou technologii bylo nutno garantovat hmotový tok uhlí v uhelných zásobnících, dále se realizoval projekt zajištění kontinuálního toku mletého vápence ze zásobního sila a řešení toku sypkého materiálu v navazujících technologiích ocelových svodek. Na všech technologiích byly použity pulzní trysky Myrlen® typu VA-51.

Projekt YUNUS EMRE 2x145MWe – Turecko – Ocelový zásobník – vápen hydrát

2015

Zajištění toku vápenného hydrátu o zrnitosti 5 µm, garance toku dané sypké hmoty v ocelovém zásobníku se dvěma výsypnými otvory. Navrženo technické řešení s využitím pulzních trysek Myrlen® typu VA-06 a VA-51.

Projekt YUNUS EMRE 2x145MWe – Turecko – Ocelový zásobník – vápno

2015

Zajištění toku vápna o zrnitosti 0,20 mm, garance toku dané sypké hmoty v ocelovém zásobníku s jedním výsypným otvorem. Navrženo technické řešení s využitím pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.

Procter & Gamble, Ukrajina

2015

Řešení toku pracího prášku v jednom kruhovém zásobníku. Eliminace ulpívajícího sypkého materiálu na vnitřních stěnách.

Dodávka pro SES, a.s. – Tlmače – Akce „Snížení emisí TZL, NOx a SO2 na K14“

2015

Svodky nad šnekovými podavači linky 10 a 20.: Kontinuální zabezpečení toku paliva do navazující technologie kotle. Pulzní trysky Myrlen® typu VA-51 eliminují vznikající nálepy ve spodních výsypných částech svodek a v prostoru nad šnekovými listy podavačů.

Procter & Gamble, - Rakona, s.r.o.

2014

Řešení toku pracího prášku v zásobníku na lince ozn. "E".

Ocelový zásobník S1 a S2 sklářské pece č. 51

2014

Zabezpečení toku sklářského kmene ve výsypné části dvou ocelových zásobníků do prostoru vibračního dna. Aplikace pulzních trysek Myrlen® typu VA-51 ve dvou hladinách umístění na zásobnících.

Projekt AMO DesoX – ArcelorMittal

2014

Řešení zanášení dna kouřovodu před regulační klapkou. Technologie odsíření – Ca(OH)2. Po úspěšném vyhodnocení zkušebního provozu je zde aplikace pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.

Procter & Gamble, - Rakona, s.r.o.

2014

Řešení toku pracího prášku ve třech zásobnících.

Dodávka pro SES, a.s. – Tlmače – Akce „Snížení emisí TZL, NOx a SO2 na K14“

2014

Dva ocelové zásobníky paliva: Je nutno zabezpečit hmotový tok paliva, tj. černé uhlí a proplástek v zásobnících. Na zásobnících jsou namontovány pulzní trysky Myrlen® typu VA-51, které zabezpečují hmotový tok paliva. Systém pulzních trysek je ovládán z centrálního ŘS s možností volby různých režimů činností dle provozních podmínek a skutečných mechanicko-fyzikálních vlastností paliva.

Dodávka pro SES, a.s. – Tlmače – Akce „Snížení emisí TZL, NOx a SO2 na K14“

2014

Ocelový zásobník mletého vápence pro odsíření: V rámci nového projektu a technologie bylo nutno garantovat hmotový tok dané sypké hmoty. Na zásobníku jsou namontovány pulzní trysky Myrlen® typu VA-51, které zabezpečují tok mletého vápence.

Řešení zanášení kouřovodu "Projekt AMO DesoX"

2014

V roce 2014 jsme byli osloveni společností ZVVZ-Enven Engineering a.s. ohledně možnosti řešení technologie kouřovodu. O co se jednalo? Pro vyčištění kouřových plynů bylo vybudováno odsiřovací zařízení. Spaliny z kotle jsou napojeny na kouřovody, které zaúsťují do absorbérů. Horní vstup z absorbérů je spojen do společného kouřovodu a právě zde se vyskytly problémy se zanášením Ca(OH)2. Zanášení se vyskytovalo v prostoru dna kouřovodu před regulační klapkou a tuto klapku bylo poté problematické uzavírat. Pro techniky toto byla "výzva" a tak jsme se společně dohodli na možnosti odzkoušení systému pulzních trysek Myrlen®. V průběhu zkušebního provozu jsme optimalizovali činnost pulzních trysek Myrlen® a dané "mrtvé" zóny jsme eliminovali. Systém pulzních trysek byl napojen na centrální řídící systém technologie a nyní slouží zákazníkovi k plné spokojenosti.

Zásobníky paliva Z7 a Z8 kotle K4

2014

Zajištění plynulého toku paliva „MIBRAG" do technologie kotle. Palivo má zrnitost max. 50 mm a je značně vlhké, a to do výše až 52 %. Řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51, včetně SW. Realizace byla kompletně „na klíč“, včetně rozvodů tlakového vzduchu.

Procter & Gamble, Gebze Plant, Turecko

2014

Řešení toku výrobního produktu v jednom zásobníku.

Projekt "AKSA 2 - Bolu Göynük - TURECKO"

2014

Společnost SES, a.s. zde dodávala kotel o jmenovitém parním výkonu 373 t/h pro společnost AKSA Göynük Enerji Üretim A.S. V technologii jsou dva zásobníky pro skladování lignitu o vlhkosti až 35 %, což je velice kohezivní materiál. Součásní projektu a vlastní realizace byla garance toku daného sypkého materiálu do navazující technologie. Řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen® a návrh systému algoritmů jejich činnosti, včetně uvedení do trvalého provozu. Technici naší společnosti prováděli vlastní montáž pulzních trysek na stavbě v Turecku.

Technologie kotle K80

2013

Čištění přehříváku kotle K80 v oblasti II. tahu technologie. Využití systému akustického čištění.

Zásobníky paliva Z11 a Z12 kotle K6

2013

Zajištění plynulého toku paliva „MIBRAG“ do technologie kotle. Palivo má zrnitost max. 50 mm a je značně vlhké, a to do výše až 52 %. Řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51, včetně SW.

Zásobníky paliva Z1 a Z2 kotle K1

2013

Zajištění plynulého toku paliva „MIBRAG“ do technologie kotle. Palivo má zrnitost max. 50 mm a je značně vlhké, a to do výše až 52 %. Řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51, včetně SW.

Teplé cyklóny S1102 UHV – 10 kusů

2013

Technologie výroby hnojiva – výrobek NPK, DASA. Ve výsypných částech cyklónů ulpívá na stěnách sypká hmota a tvoří se zde tunel, popřípadě klenba. Po zkušebním provozu na dvou cyklónech bylo rozhodnuto o montáži pulzních trysek Myrlen® typu VA-51 na celou technologii.

Ocelové svodky do kotle K 06

2013

Řešení toku paliva „MIBRAG“ o zrnitosti 0 až 50 mm do kotle. Palivo má vlhkost až 60 %. I přes aplikaci nerezových plechů vznikaly klenby v daných svodkách a tímto docházelo k nerovnoměrnému toku paliva do kotle. Řešením zde byla montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.

Zásobníky paliva Z9 a Z10 kotle K5

2013

Zajištění plynulého toku paliva „MIBRAG“ do technologie kotle. Palivo má zrnitost max. 50 mm a je značně vlhké, a to do výše až 52 %. Řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51, včetně SW.

Projekt "AKSA 1 - Bolu Göynük - TURECKO"

2013

Společnost SES, a.s. zde dodávala kotel o jmenovitém parním výkonu 373 t/h pro společnost AKSA Göynük Enerji Üretim A.S. V technologii jsou dva zásobníky pro skladování lignitu o vlhkosti až 35 %, což je velice kohezivní materiál. Součásní projektu a vlastní realizace byla garance toku daného sypkého materiálu do navazující technologie. Řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen® a návrh systému algoritmů jejich činnosti, včetně uvedení do trvalého provozu. Technici naší společnosti prováděli vlastní montáž pulzních trysek v Turecku.

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. (ČSM – Stonava)

2012

Řešení toku elektrárenského popílku zrnitosti 0,01 až 0,5 mm ve výsypných částech elektroodlučovače EO1 a EO2.

Zásobníky paliva Z5 a Z6 kotle K3

2012

Zajištění plynulého toku paliva „MIBRAG“ do technologie kotle. Palivo má zrnitost max. 50 mm a je značně vlhké, a to do výše až 52 %. Řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51, včetně SW.

Projekt "Zonguldak - Eren enerji Elektrik Uretim A.S. - TURECKO"

2012

Společnost SES, a.s. zde dodávala kotel o maximálním nepřetržitém parním výkonu 465 t/h. Součástí technologie jsou dva zásobníky paliva. Je zde skladováno černé uhlí o maximální zrnitosti 100 mm a vlhkosti v rozmezí 7 až 15 %. Na technologii zásobníků byly již namontovány vzduchové kanóny, žel jejich účinnost nebyla dostačující a ve výsypné části se často vyskytovaly "mrtvé" zóny a docházelo zde ke klenbování daného paliva. Proto bylo nutno připravit náhradní řešení. Všechny vzduchové kanóny byly demontovány a do prostoru výsypné části zásobníků až do výše přechodové zóny byl namontován Airsweep® systém pulzních trysek Myrlen®. Montáž prováděli pracovníci spol. MOSA Solution s.r.o., včetně uvedení do provozu.

Studené cyklóny na výrobně NPK – 10 kusů

2012

Technologie výroby hnojiva – výrobek NPK, DASA. Ve výsypných částech cyklónů ulpívá na stěnách sypká hmota a tvoří se zde tunel, popřípadě klenba. Vnitřní stěny výsypných částí cyklónů jsou čištěny technologii pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.

Provoz - Chlumčany – Řešení toku kaolínu v ocelovém zásobním sile

2012

Na dané technologii provozu v Chlumačanech je ocelové zásobní silo, jehož výsypná část je zaizolována. Nejsou zde namontovány žádné doplňkové prvky pro zajištění toku dané sypké hmoty. S kaolínem, který má vlhkost až 12 H2O jsou problémy a vyskytl se i případ, že v zásobním sile z celkové kapacity až 230 tun, zde zůstala tzv. "mrtvá" zóna v objemu 170 tun. Při delší době skladování se zde vyskytují problémy s tokem kaolínu ve výsypné části nad pásovým dopravníkem. Z tohoto důvodu jsme zde namontovali doplňkové prvky a to konkrétně vzduchové pulzní trysky Myrlen ® typu VA-51. Jednu pulzní trysku jsme museli namontovat i do ocelového svodu pod zásobním silem, jelikož se zde tvořily klenby dané sypké hmoty. Pro tento konkrétní případ řešení toku kaolínu zde byl rovněž upraven i algoritmus činnosti jednotlivých pulzních trysek. Systém p ulzních trysek nám zde nyní aktivuje tok kaolínu v dané výsypné části zásobního sila a částečně zasahuje do 2/3 výšky jeho spodní výsypné části. Kaolín je nyní dopravován do navazující technologie pásovného dopravníku bez výpadků jeho toku.

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.(ČSM – Stonava)

2012

Řešení toku hruboprachu a proplástku v ocelovém zásobníku technologie kotle K2.

provozovna Úpravna uhlí – vyrovnávací násypka

2012

V rámci dodávky nové technologie nakládky uhlí s vyrovnávací násypkou byl zde dodán Airsweep® systém technologie pro zajištění toku uhlí. Naše společnost zajistila kompletní dodávku a montáž vzduchových pulzních trysek Myrlen®, dodávku rozvodů tlakového vzduchu, elektro kabeláže a lokální řídicí systém.

Zásobníky paliva Z3 a Z4 kotle K2

2012

Zajištění plynulého toku paliva „MIBRAG“ do technologie kotle. Palivo má zrnitost max. 50 mm a je značně vlhké, a to do výše až 52 %. Řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51, včetně SW.

Severočeské doly, a.s. Doly Bílina – skupina ČEZ: Vyrovnávací násypka SO 21.5

2012

Dodávka nové technologie nakládky hnědého uhlí, součástí této technologie byla vyrovnávací násypka a nakládka uhlí na automobily. Nová násypka je vyložena plasty a jsou zde namontovány pulzní trysky Myrlen® typu VA-51. Montáž pulzních trysek je zde plně opodstatněná a pulzní trysky jsou vždy v činnosti s technologií. Opět se zde potvrdila správnost navržených dvou technologií v kombinaci.

Filtr Scheuch S1870 – výrobna LAV3

2012

Ve výsypné části filtru a částečně na šnekových listech dopravníku dochází k nalepování sypkého materiálu – NH4NO3 + CaCO3. Pokud se nálepy mechanicky neodstraní, dochází zde ke tvorbě klenby a usazování sypkého materiálu až do výše filtračních hadic. Montáží pulzních trysek Myrlen® v oblasti nad šnekovým dopravníkem je zabezpečen tok sypkého materiálu a eliminace klenbování.

Provozovna Bystré – betonové zásobní silo Klinomixu

2012

Řešení toku směsi zeolitu a technických síranů železnatých v betonovém zásobním sile. Jedná se o řešení spodní výsypné části sila a částečně přechodové zóny. Na výsypnou část železobetonového sila tloušťky 250 až 400 mm jsou namontovány pulzní trysky Myrlen® typu VA-51. Dodaný lokální řídicí systém umožňuje „Standardní“ a „Nestandardní“ režim činnosti.

Veolia Energie ČR, a.s., Závod Krnov

2012

Řešení toku škváry a popílku v ocelovém zásobníku se dvěma výsypnými otvory.

Provoz - Kaznějov: Řešení toku kaolínu v železobetonových zásobních silech

2011

Zásobní sila jsou železobetonová výšky 19000 mmm a ocelová výsypná část je výšky 6500 mm. Průměr sil je 9000 mm. Problémy s tokem kaolínu vznikají v oblasti nad výpustným otvorem zásobních sil. Nad tímto výpustným otvorem je pozorován výskyt dynamické klenby ve výšce cca 3000 mm a nad ní se tvoří klenba statická. Pro eliminaci těchto negativních příčin toku sypkého materiálu jsme aplikovali do dané oblasti vhodnou formu energie tlakového vzduchu využitím pulzních trysek Myrlen ® typu VA-51 a tímto jsme zlepšili tekutost daného kaolínu.

Výsypné části elektroodlučovače kotle K14

2011

Řešení ulpívajícího elektrárenského popílku o zrnitosti 0,063 až 0,5 mm ve spodních výsypných částech výsypek EO. Montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-06 a VA-51.

Provoz - Kaznějov: Řešení toku kaolínu v ocelových zásobních silech

2011

V daném případě se jednalo o zásobní sila, každé o skladovacím objemu 120 m3. Na daných silech byla provedena rekonstrukce stávajícího výsypného systému, kdy zde byly demontovány čeřící desky a tyto byly nahrazeny pulzními tryskami Myrlen ® t ypu VA-51. Opět jsme zde řešili pouze oblast výsypné části zásobních sil. Aplikovaný systém pulzní trysek na klenbujícím kaolínu se plně osvědčil.

Veolia Energie Kolín, a.s.

2011

Zajištění plynulého toku hnědého uhlí zrnitosti 0 až 40 mm a vlhkosti max. 45 % v technologii ocelového zásobníku paliva kotle K8 „levý“.

Ocelový zásobník vápence kotle K11

2011

Oprava technologie vyprazdňování zásobníku mletého vápence zrnitosti 0 až 0,5 mm. Stávající systém čeřících desek byl demontován a byla provedena montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-06 a VA-51. Nový systém plně zabezpečuje tok mletého vápence.

Čištění recirkulačních ventilátorů – ČEZ, a.s. Tušimice II

2011

Řešení čtyř technologií recirkulačních ventilátorů typu RVM 2500/1-5P-L180-90. Zajištění čištění oběžných kol a garance vibrací v tolerancích do 2,5 mm/s. Montáž technologie akustického čištění – ACL-34230.

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. (ČSM – Stonava)

2011

Řešení toku hruboprachu a proplástku v ocelovém zásobníku technologie kotle K3.

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. (ČSM – Stonava)

2011

Řešení toku hruboprachu a proplástku v ocelovém zásobníku technologie kotle K1.

Ocelový zásobník „A“ a „B“ sklářské pece č. 52

2011

Zabezpečení toku sklářského kmene ve výsypné části dvou ocelových zásobníků a v prostoru stávajícího vibračního dna. Aplikace pulzních trysek Myrlen® typu VA-51 ve dvou hladinách umístění na zásobnících a na technologii vibračního dna.

Procter & Gamble, - Rakona, s.r.o.

2011

Řešení toku stříkaného poloproduktu na vnitřních stěnách u zásobníku "Start bin 1".

Cementárna Dětmarovice: Řešení toku cementu v zásobním sile číslo 4.

2011

Požadavkem ze strany zákazníka byla demontáž stávajících čeřících trysek, včetně ovládání a vzdušníku. Novým technickým řešením byla dodávka Airsweep® systému pulzních trysek Myrlen®, dodávka rozvodů tlakového vzduchu, dodávka elektrokabeláží a lokálního řídicího systému, který komunikuje s centrálním ŘS Simatic. Stávající čeřící systém byl demontován, bylo provedeno zaslepení vzniklých otvorů po demontáži a zpětně byla opravena izolace. Novým řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen® ve dvou hladinách na výsypnou část zásobního sila.

100% garance od

MOSA Solution

mosa_logo_bile.png