top of page

Ukázky projektů:

Ostatní

Pruhy
Provoz - Chlumčany – Řešení toku kaolínu v ocelovém zásobním sile

2012

Na dané technologii provozu v Chlumačanech je ocelové zásobní silo, jehož výsypná část je zaizolována. Nejsou zde namontovány žádné doplňkové prvky pro zajištění toku dané sypké hmoty. S kaolínem, který má vlhkost až 12 H2O jsou problémy a vyskytl se i případ, že v zásobním sile z celkové kapacity až 230 tun, zde zůstala tzv. "mrtvá" zóna v objemu 170 tun. Při delší době skladování se zde vyskytují problémy s tokem kaolínu ve výsypné části nad pásovým dopravníkem. Z tohoto důvodu jsme zde namontovali doplňkové prvky a to konkrétně vzduchové pulzní trysky Myrlen ® typu VA-51. Jednu pulzní trysku jsme museli namontovat i do ocelového svodu pod zásobním silem, jelikož se zde tvořily klenby dané sypké hmoty. Pro tento konkrétní případ řešení toku kaolínu zde byl rovněž upraven i algoritmus činnosti jednotlivých pulzních trysek. Systém p ulzních trysek nám zde nyní aktivuje tok kaolínu v dané výsypné části zásobního sila a částečně zasahuje do 2/3 výšky jeho spodní výsypné části. Kaolín je nyní dopravován do navazující technologie pásovného dopravníku bez výpadků jeho toku.

Pruhy
Provoz - Kaznějov: Řešení toku kaolínu v ocelových zásobních silech

2011

V daném případě se jednalo o zásobní sila, každé o skladovacím objemu 120 m3. Na daných silech byla provedena rekonstrukce stávajícího výsypného systému, kdy zde byly demontovány čeřící desky a tyto byly nahrazeny pulzními tryskami Myrlen ® t ypu VA-51. Opět jsme zde řešili pouze oblast výsypné části zásobních sil. Aplikovaný systém pulzní trysek na klenbujícím kaolínu se plně osvědčil.

Pruhy
Provoz - Kaznějov: Řešení toku kaolínu v železobetonových zásobních silech

2011

Zásobní sila jsou železobetonová výšky 19000 mmm a ocelová výsypná část je výšky 6500 mm. Průměr sil je 9000 mm. Problémy s tokem kaolínu vznikají v oblasti nad výpustným otvorem zásobních sil. Nad tímto výpustným otvorem je pozorován výskyt dynamické klenby ve výšce cca 3000 mm a nad ní se tvoří klenba statická. Pro eliminaci těchto negativních příčin toku sypkého materiálu jsme aplikovali do dané oblasti vhodnou formu energie tlakového vzduchu využitím pulzních trysek Myrlen ® typu VA-51 a tímto jsme zlepšili tekutost daného kaolínu.

Pruhy
Provoz - Kaznějov: Řešení toku kaolínu v železobetonových zásobních silech

2010

V železobetonovém zásobním sile číslo 10 vzniká ve výsypné ocelové části nad výpustným otvorem dynamická a statická klenba. Problémy s tokem kaolínu byly vyřešeny aplikaci vhodné doplňkové energie využitím pulzních trysek Myrlen ® typu VA-51.

Pruhy
Provoz - Poběžovice: Řešení toku mletých živců ve třech zásobních silech

2008

Na daném provoze probíhala rekonstrukce technologie expedice napouštění autocisteren. Pro skladování bylo použito tří ocelových zásobních sil typu ZC 125. U daných sil byly původně nainstalovány ve výsypných částech kruhové čeřící desky. Tento systém byl demontován a ve dvou hladinách umístění na výsypnou část byly namontovány pulzní trysky Myrlen ® typu VA-51. V prostoru svodu pod každým zásobním silem byla ještě namontována jedna pulzní tryska typu VA-06 (3/4"). Dodaný systém plně zabezpečí tok skladované systé hmoty do navazující technologie i při delší době odstávky.

Pruhy
Provoz - Vonšov: Řešení toku jemně mletého jílu v zásobním sile označení "Z1"

2008

Jedná se o standardní ocelové zásobní silo montované ze smaltovaných plechů. Ve spodní výsypné ocelové části v oblasti nad výpustným otvorem jsou namontovány již dva vzduchové kanóny. Jelikož zde byly problémy s tokem mletého jílu, kdy vznikala ve výsypné části klenba, byly stávající vzduchové kanóny demontovány a nahrazeny třemi pulzními tryskami Myrlen ® typu VA-51. Pro řízení systému pulzních trysek byl zde dodán lokální řídicí systém LOGO-SIEMENS. Nyní systém pulzních trysek garantuje plně tok mletého jílu v dané spodní výsypné části zásobního sila.

Pruhy
Provoz - Poběžovice: Rekonstrukce zásobního sila "Daliborka"

2008

Ve stávajícím zásobním sile jsou skladovány mleté živce vlhkosti maximálně 0,3 % H2O. Zásobní silo má rovné dno se systémem čeřících desek. Ovšem i přes toto technické řešení zde dochází ke tvorbě značných "mrtvých" zón sypkého materiálu. Proto bylo nutno navrhnout dodatečné technické opatření pro eliminaci těchto nálepů. Za tímto účelem byla provedena konstrukční úprava výsypné části zásobního sila (ve vnitřní části sila vznikl další výsypný kužel). Na tento nový výsypný díl byly namontovány ve dvou hladinách umístění pulzní trysky Myrlen ® typu VA-51. Do prostoru úzkého kruhového svodu ze zásobního sila musely být ještě namontovány dvě pulzní trysky typu VA-06. Součástí dodávky byl lokální rozvaděč se SW. Dodaná technologie plně garantuje tok skladované sypké hmoty.

Pruhy
Provoz - Vonšov: Řešení toku jemně mletého sušeného jílu ve dvou zásobních silech A+B

2008

Na daném provoze probíhá montáž dvou nových ocelových zásobních sil. Součástí projektu a dodané technologie byl již návrh opatření pro zajištění toku sypkého materiálu ve spodní výsypné části. Proto zde byly u obou zásobních sil namontovány do oblasti možného výskytu statické klenby pulzní trysky Myrlen ® typu VA-51. Navržený a dodaný systém plně garantuje tok mletého jílu z těchto zásobních sil.

Pruhy
Provoz - Skalná: Řešení toku mletého jílu v ocelovém zásobním sile

2007

Na daném provoze je stávající zásobní silo o užitném objemu 80 m2, kde je skladován a následné expedován mletý jíl. Výsypná část zásobního sila je opatřena vibračním dnem s vnitřní ocelovou vestavbou. I přes toto technické řešení ovšem dochází ke vzniku klenby v prostoru spodní výsypné části právě mezi vnitřní ocelovou vestavbou a šikmou výsypnou stěnou. Z tohoho důvodu byla zastavena činnost vibračního dna a na danou technologii byly dodatečně namontovány pulzní trysky Myrlen ® typu VA-51 a VA-12. Navržený a dodaný systém plně garantuje tok mletého jílu bez činnosti vibračního dna.

Pruhy
provozovna Zemianske Kostoľany – ocelové zásobní silo

2007

Požadavkem zákazníka bylo zajistit kontinuální tok křemičitého písku o zrnitosti 0 až 2 mm do navazující technologie. Vlhkost písku je max. 6 %. Řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51 na kuželovitý výsypný díl zásobního sila.

Pruhy
Závod GEAM, čistírna důlních vod - Zlaté Hory

2006

Předmětem realizace bylo zajistit tok nehašeného vápna tř. 1 ve dvou ocelových zásobních silech. Jednalo se zde o standardně vyráběné ocelové zásobníky s komolým kuželem a sklonem výsypné části maximálně 40o. Na vnitřních výsypných stěnách jsou namontovány čeřící desky na provzdušňování. I přes toto technické řešení se ve spodní výsypné částí zásobních sil tvořily klenby a prostor výskytu tzv. "mrtvých" zón slehlého vápna. Jelikož dávkování vápna se provádí pouze 3x denně v cyklech po 20 minutách, stávající čeřící systém nebyl příliš efektivní pro uvolňování dané slehlé sypké hmoty. V důsledku tohoto nevyhovujícího technického stavu bylo přijato nové řešení, kdy byly všechny čeřící desky demontovány a pomocí impulzního dávkování enegie využitím pulzních trysek Myrlen® typu VA-51, byl zajištěn tok tohoto nehašeného vápna. Systém je pravidelně 1x ročně kontrolován technikem naší společnosti. Zařízení je bezobslužné a plně spolehlivé.

Pruhy
Provoz - Skalná: Řešení toku mletého jílu v ocelovém zásobním sile

2006

Na daném provoze je stávající zásobní silo o užitném objemu 80 m2, kde je skladován a následné expedován mletý jíl. Výsypná část zásobního sila je opatřena vibračním dnem s vnitřní ocelovou vestavbou. V dané výsypné části zásobního sila ovšem dochází ke vzniku statické klenby. Po zjištění příčin ulpívání sypkého materiálu byla zastavena činnost stávajícího vibračního dna a na danou technologii byly namontovány pulzní trysky Myrlen ® typu VA-12 a VA-51. Navržený a dodaný systém plně garantuje tok mletého jílu bez činnosti vibračního dna.

Pruhy
Provoz - Vonšov: Řešení toku jemně mletého jílu ve třech zásobních silech označení "Z2, Z3, Z4"

2004

Jedná se o standardní ocelové zásobní sila montované ze smaltovaných plechů. Ve spodní výsypné ocelové části každého zásobního sila v oblasti nad výpustným otvorem zaúsťujícím na pásový dopravník jsou namontovány dva vzduchové kanóny. Jelikož zde byly problémy s tokem mletého jílu, kdy vznikala ve výsypné části klenba, byly stávající vzduchové kanóny demontovány a nahrazeny pulzními tryskami Myrlen ® typu VA-51. Pro řízení systému pulzních trysek zde byl dodán lokální řídicí systém LOGO-SIEMENS. Nyní systém pulzních trysek plně garantuje tok mletého jílu v daných spodních výsypných částech zásobních sil.

Pruhy
Jak se nám sypou celulózová vlákna z recyklovatelného papíru?
How do we get cellulose fibers from recyclable paper?

Jak se nám chová drcený papír z hlediska provzdušnitelosti.

How our shredded paper behaves in terms of aeration.

Pruhy
Klenbování směsi hořlavého dřevního prachu a tmelu ve výsypné části filtru
Bridging of a mixture of combustible wood dust and putty in the discharge part of the filter

Mysleme především na bezpečnost při zpracování odpadního hořlavého dřevního prachu a pilin

We think above all about safety when processing waste combustible wood dust and sawdust

Pruhy
Problémy se slinováním mýdlových vloček a jejich klenbování
Problems with the sintering of soap flakes and their bridging

Umíme řešit tok mýdlových vloček ze zásobního sila?

Can we solve the flow of soap flakes from the silo?

Pruhy
Skladování betonového recyklátu
Storage of recycled concrete

Jaké opatření bylo navrženo pro pravidelné dávkování betonového recyklátu?

What measure was proposed for the regular dosing of recycled concrete?

Pruhy
Ano, tok sádrovce ve výsypce
Flow of gypsum. Yes we can!

Na stávající ocelové výsypce jsou pro zajištění toku sádrovce namontovány tři technologie. Je zde příložný vibrátor, na vnitřních stěnách jsou plasty a ještě mechanický rozrušovač s trny.

There were three different systems installed at the hopper. Vibrator, mechanical system inside the hopper and plastic plates on the inner walls were applied. These systems were not able to ensure flow of gypsum.

100% garance od

MOSA Solution

bottom of page