top of page

1. Popis technologie
Výrobce dodává přírodní tepelnou izolaci z celulózových vláken, která vzniká recyklací čistého, jednodruhového novinového papíru. Papír se rozdrtí a následně se mísí s dalšími přísadami. Papírový prach má zrnitost do 100 µm. U daného výrobce jsme řešili problémy s klenbováním v několika technologiích. Řešili jsme problémy s tokem drceného papíru v drtičích, ve svodce a dále ve výsypkách filtrů.
Nyní se společně podívejme na řešení toku recyklovaného papíru ve výsypce jednoho filtru.
Na obrázku vidíme odebraný vzorek drceného papíru. Když jej vezmete do ruky, připadává vám to, jako když se „prohrabujete“ jemným peřím. Jak se daný sypký materiál chová v procesu dopravy, to vidíte na přiloženém videu. Žel, ve výsypné části filtru v oblasti nad šnekovým dopravníkem nám vzniká klenba. Sypký materiál nám postupně zanáší výsypku filtru.
Jak to zákazník doposud řešil? No, na výsypné části filtru měl namontovány malé příložné vibrátory.

2. Jelikož stávající příložné vibrátory na výsypných stěnách filtru moc s klenbováním nepomáhaly, dohodli jsme se ze zákazníkem o možnosti využití jiného technického řešení. Mohli jsme zvolit montáž různých mechanických hrabel, nebo taky tlakový vzduch, který by nám „vstupoval“ do slehlé sypké hmoty.

1. Description of the technology
The manufacturer supplies natural cellulose fibre thermal insulation, which is produced by recycling clean, single-ply newsprint. The paper is crushed and then mixed with other ingredients. The paper dust has a grain size of up to 100 µm. We have solved bridging problems for the manufacturer in several technologies. We have solved problems with the flow of shredded paper in the shredders, in the scraper and in the filter hoppers.
Now, let's look together at a solution to the flow of recycled paper in a filter hopper.
In the figure we see a sample of shredded paper taken. When you take it in your hand, it feels like you are "ruffling" a fine feather. You can see how the bulk material behaves in the transport process in the attached video. Unfortunately, we have a bridging in the discharge area of the filter above the screw conveyor. The bulk material is gradually clogging up the filter hopper.
How has the customer dealt with this so far? Well, he had small vibrators mounted on the discharge section of the filter.

2. Since the existing vibrators on the filter discharge walls did not help much with the bridging, we agreed with the customer on the possibility of using another technical solution. We could have opted for the installation of various mechanical rakes, or we could have opted for pressurized air that would "enter" the loose bulk material.

3. Co jsme navrhli?
Nejdříve jsme si fyzicky vyzkoušeli, zda nám tlakový vzduch nebude náhodou „unikat“ přes drcený papír. Zajímalo nás, jak se chová daný sypký materiál z hlediska provzdušnitelnosti.
Lokální dávkou uvolněné tlakové energie jsme byli schopni daný materiál narušit. Toho jsme samozřejmě využili a na výsypnou část jsme namontovali pulzní trysky Myrlen®.
Nastavené časové prodlevy v délce 20 sekund jsou ideální a zajišťujeme stálý odběr drceného papíru do navazující technologie.

4. Systém pulzních trysek je zde v provozu od roku 2015 a jednou ročně provádíme servisní kontrolu.

3. What have we proposed?
First, we physically tested whether the pressurized air would accidentally "leak" through the shredded paper. We were interested in how the bulk material behaves in terms of aeration.
We were able to disrupt the material with a local dose of released compressive energy. Naturally, we took advantage of this and mounted Myrlen® pulse nozzles on the discharge section.
The set time delays of 20 seconds are ideal and ensure a constant supply of shredded paper to the downstream technology.

4. The pulse nozzle system has been in operation here since 2015 and we perform a service check once a year.

Jak se nám sypou celulózová vlákna z recyklovatelného papíru?

How do we get cellulose fibers from recyclable paper?

Již 22 let garantujeme tok sypkého materiálu ve více než 350 provozech

download-1.png
download-3.png
download-4.png
download.png
download-2.png
bottom of page