top of page

1. Krátký popis technologie.
Nacházíme se v oblasti dřevoprůmyslu a máme zde filtrační zařízení pro odsávání směsi hořlavého dřevního prachu a tmelu.
Při oklepu zavěšených filtračních hadic, padá dřevní prach do výsypky ve spodní části filtru. Pod výsypkou se nachází šnekový dopravník o výkonu max. 0,24 m3/hod., který dopravuje odprašky do navazující technologie. Filtr je v činnosti 24 hodin denně po dobu 5 dnů. Prostředí vnitřní výsypné části filtru máme specifikováno pro Zónu 20.

Jaký problém zde řešíme?
V podélné výsypné části filtru nám vzniká klenba, která se postupně zvětšuje. Na obrázku vidíme slehlé odprašky v oblasti nad šnekovým dopravníkem.
Je nutno si připomenout, že dřevní materiál je organického původu a má sklony k samovznícení. Při skladování ve větších vrstvách zde může docházet k vývinu tepla, může dojít k samovznícení, které je potencionálním zdrojem iniciace výbuchu. Proto musíme již v samotném začátku eliminovat vznik ulpívajících odprašků a tím snížit pravděpodobnost vzniku samovznícení. Dodané zařízení musí splňovat požadavky norem ATEX a NFPA.

Takže jaké opatření jsme zde provedli pro zajištění stálého toku odprašků do šnekového dopravníku?

1. Brief description of the technology.
We are located in the area of the wood industry and have a filter device for extracting a mixture of flammable wood dust and sealant.
When hanging filter hoses are tapped, wood dust falls into the dump in the lower part of the filter. Below the dump is a screw conveyor with a maximum output of 0.24 m3/hour, which transports the dust to the downstream technology. The filter is in operation 24 hours a day for a period of 5 days. We have specified the environment of the internal discharge part of the filter for Zone 20.

What problem are we solving here?
A vault is formed in the longitudinal discharge part of the filter, which gradually increases in size. In the picture we can see fallen dust in the area above the screw conveyor.
It must be remembered that wood material is of organic origin and has a tendency to self-ignite. When stored in larger layers, heat may develop, self-ignition may occur, which is a potential source of explosion initiation. That's why we have to eliminate the formation of adhering dust from the very beginning and thereby reduce the probability of spontaneous combustion. The supplied equipment must meet the requirements of the ATEX and NFPA standards.
So what measures have we taken here to ensure a constant flow of dust to the screw conveyor?

Poznámka:
Veškerá zařízení, jak elektrická, tak neelektrická, která jsou instalována v prostorech s nebezpečím výbuchu, musí splňovat podmínky vyplývající z NV č. 116/2016 Sb., aby nemohla být zdrojem iniciace.

2. Takže na výsypnou část filtračního zařízení jsme namontovali pulzní trysky Myrlen®, splňující požadavek pro použití v Zóně 20. Pulzní trysky mají Certifikát EU typu č. FTZÚ 15 ATEX 0129 – Dodatek číslo 1 a splňují taktéž požadavek odolnosti vůči tlakovému rázu při výbuchu do 10 bar (ExPSR 10 bar dle ČSN 14460:2018). Vždy při chodu šnekového podavače se spustí namontovaný systém pulzních trysek Myrlen®. Pulzní trysky jsou periodicky spouštěny dle zadaných časů.

3. Navržený systém byl zprovozněn v roce 2020 a doposud je plně funkční a bez závad.

Note:
All devices, both electrical and non-electrical, which are installed in areas with a risk of explosion, must meet the conditions resulting from Decree-Law No. 116/2016 Coll., so that they cannot be a source of initiation.

2. So, on the discharge part of the filter device, we mounted Myrlen® pulse nozzles, meeting the requirement for use in Zone 20. The pulse nozzles have the EU Type Certificate No. FTZÚ 15 ATEX 0129 – Addendum No. 1 and also meet the requirement of resistance to pressure shock during an explosion to 10 bar (ExPSR 10 bar according to ČSN 14460:2018).
Whenever the auger is running, the mounted Myrlen® pulse nozzle system is activated.
Pulse nozzles are periodically triggered according to the specified times.

3. The proposed system was put into operation in 2020 and is still fully functional and error-free.

Klenbování směsi hořlavého dřevního prachu a tmelu ve výsypné části filtru

Bridging of a mixture of combustible wood dust and putty in the discharge part of the filter

Již 22 let garantujeme tok sypkého materiálu ve více než 350 provozech

download-1.png
download-3.png
download-4.png
download.png
download-2.png
bottom of page