top of page

Většina zákazníků a provozovatelů zpracovává „standardní“ a známé sypké materiály. V současné době dochází v řadě odvětví ke zpracování sypkých materiálů tzv. „alternativních“ tj. v teplárnách jsou to paliva TAP a u výrobců stavebních hmot se začínají využívat různé recykláty. Jedním z nich je betonový recyklát, který se využívá v betonárkách. Stávající technologie skladování se žel musejí přizpůsobit tomuto novému trendu.
Na daném obrázku vidíme, jak horolezci mechanicky vykopávají slehlý betonový recyklát ve spodní výsypné části zásobníku.
Takže o jaké opatření šlo pro zajištění toku tohoto materiálu při pravidelném dávkování do míchačky?
Od zákazníka jsme si převzali vzorek daného sypkého materiálu a provedli jsme jeho fyzickou zkoušku toku ve zkušebním zásobníku.
Z důvodu většího podílu drcených částic, jsme zvolili zkušební zásobník s větším výsypným otvorem.
Zkouška ve zkušebním zásobníku nám potvrdila, že po jeho nasypání nám došlo ke slehnutí a vzniku klenby. Spodní výsypnou část zásobníku jsme museli žel mechanicky obouchávat.
Proto jsme zde spustili pulzní trysky Myrlen®, které jsou instalovány ve dvou výškových hladinách.
Při spuštění každé pulzní trysky v nastaveném algoritmu činnosti se nám začal recyklát ze zásobníku vysypávat. Doba pulzu každé trysky byla pouze 0,25 sekundy. Na přiloženém videu vidíte, že vždy při spuštění spodní trysky ve výsypné části zásobníku se uvolnila dávka betonového recyklátu.
Jelikož výsledek zkoušky toku daného vzorku recyklátu nám ukázal, že dochází ve spodní výsypné části zásobníku ke klenbování a že dodatečnou energii jsme schopni tuto klenbu eliminovat, rozhodli jsme se systém pulzních trysek Myrlen® namontovat i na zásobník v reálném provoze.

Most customers and operators process "standard" and known bulk solid materials. At present, bulk materials of so-called "alternatives" are being processed in a number of sectors, i.e. in heating plants they are TAP fuels, and manufacturers of building materials are starting to use various recyclates. One of them is recycled concrete, which is used in concrete plants. Existing storage technologies unfortunately have to adapt to this new trend.
In the given picture, we can see how climbers mechanically dig out the fallen concrete recyclate „dead zone“ in the lower discharge part of the steel hopper.
So what was the measure to ensure the flow of this material while regularly dosing into the mixer?
We received a sample of the bulk material from the customer and performed a physical flow test of it in a testing hopper.
Due to the larger proportion of crushed particles, we chose a testing hopper with a larger discharge opening.
The test in the testing hopper confirmed to us that after it was filled in, we had a slump and the formation of a vault. Unfortunately, we had to open the lower part of the hopper mechanically.
That's why we launched Myrlen® pulse nozzles here, which are installed in two height levels.
When each pulse nozzle was started in the set operation algorithm, the recyclate started to pour out of the hopper. The pulse duration of each nozzle was only 0.25 seconds. In the attached video, you can see that every time the bottom nozzle in the discharge part of the hopper is started, a batch of recycled concrete is released.

Takže na výsypnou část provozního zásobníku jsme namontovali dva typy pulzních trysek Myrlen® . Systém uvedení do činnosti je propojen s otevřením spodního segmentového uzávěru. Vždy po dobu jeho otevření jsou stále v činnosti pulzní trysky.
V provozních podmínkách proběhlo skladování betonového recyklátu a to při plně nasazené kontinuální výrobě jedné stavby. Namontovaný systém nám pracuje bez závad a zákazník s potěšením konstatoval plně funkční zařízení vzduchových pulzních trysek, které zde byly instalovány.
Závěrem - zákazník plně podpořil navrhované řešení a společně očekáváme další instalace na provozovnách betonáren.

Since the result of the flow test of the given sample of recycled material showed us that arching occurs in the lower discharge part of the hopper and that we are able to eliminate this arching (bridging) with additional energy, we decided to mount the Myrlen® pulse nozzle system on the hopper in real operation.
So we installed two types of Myrlen® pulse nozzles on the discharge part of the operating steel hopper. The actuation system is linked to the opening of the lower segment cap. Pulse nozzles are always in operation as long as it is open.
In operational conditions, the storage of recycled concrete took place during the fully deployed continuous production of one building. The installed system works for us without any problems, and the customer was pleased to note the fully functional air pulse nozzles that were installed here.
In conclusion - the customer fully supported the proposed solution and together we expect further installations at the concrete plants.

Skladování betonového recyklátu

Storage of recycled concrete

Již 22 let garantujeme tok sypkého materiálu ve více než 350 provozech

download-1.png
download-3.png
download-4.png
download.png
download-2.png
bottom of page