top of page

1. Popis technologie
V technologii provozu mydlárny skladujeme granulované mýdlové vložky o průměru granulí 8 mm a délky 20 až 50 mm. Doba skladování může být až 14 dní.
K jakým problémům nám dochází ve vnitřní části zásobních sil?
Vlivem okolní teploty provozu nám mýdlové vločky v zásobních silech slinují do větších shluků (hrudek) a samozřejmě nám dochází taktéž k ulpívání na vnitřních stěnách. Tyto hrudky pak následně ucpou výtokový otvor ze sil. Sila jsou uzavírány šoupátkovými uzávěry a pod nimi jsou dopravní turniketové podavače. Během expedování mýdlových vloček není šoupátkový uzávěr otevřen na 100 % - je pootevřen na štěrbinu cca 80 mm. což má následně negativní vliv na plynulé a rovnoměrné dávkování materiálu do navazující technologie.
Z hlediska snížení úhlu vnějšího tření, jsou zásobní sila vyrobena z nerezové oceli. Celkem máme problémy u pěti zásobních sil.
Jak doposud řešil provozovatel nepříjemné klenbování a tok mýdlových vloček?

2. Jak to obvykle chodí v provozních podmínkách, tak obsluha mechanicky obouchává výsypné části zásobních sil. Prostě tam, kam mechanicky dosáhne, tak tam bouchá. Toto vidíme na přiloženém obrázku. Je to prostě tragédie.
Jak můžeme provozu pomoci? Pro nás to bylo „technickou výzvou“, jak čistit vnitřní stěny sila a zároveň narušovat slinuté vrstvy tak, aby se mýdlové vločky rovnoměrně vysypávaly ze sila.
Se zákazníkem jsme se dohodli, že nám poskytne jedno zásobní silo na provozní zkoušku, kde si budeme moci namontovat naše zařízení a v průběhu tří měsíců si budeme moci optimalizovat jeho provoz tak, abychom přesvědčili zákazníka o jeho plné funkčnosti.
„Dejte nám prosím tři měsíce na zkoušku!“

1. Description of the technology
In the soap plant operation technology, we store granulated soap inserts with a granule diameter of 8 mm and a length of 20 to 50 mm. The storage period can be up to 14 days.
What problems do we have in the internal part of the silos?
Due to the ambient temperature of the operation, the soap flakes in our storage silos coalesce into larger clusters (lumps) and, of course, they also stick to the inner walls. These lumps then clog the outlet opening from the silos. The silos are closed with sliding shutters and there are transport turnstile feeders below them. During the dispatch of soap flakes, the slide valve is not opened 100% - it is partially opened to a gap of approx. 80 mm. which subsequently has a negative effect on the smooth and uniform dosing of material into the downstream technology.
In order to reduce the angle of external friction, the storage silos are made of stainless steel. In total, we have problems with five silos.
How has the operator dealt with unpleasant arching (bridging) and the flow of soap flakes so far?

2. As it usually happens in operating conditions, the operator mechanically covers the discharge parts of the storage silos. It just bangs where it mechanically reaches. We see this in the attached picture. It's just a tragedy.
How can we help traffic? It was a technical challenge for us, how to clean the inner walls of the silo and at the same time disrupt the sintered layers so that the soap flakes are evenly poured out of the silo.
We agreed with the customer that he will provide us with one storage silo for an operational test, where we will be able to install our equipment and optimize its operation over the course of three months in order to convince the customer of its full functionality.
"Please give us three months to test!"

3. Co jsme navrhli?
Do problematické oblasti ulpívání mýdlových vloček jsme namontovali pulzní trysky Myrlen® a to dvou velikostí. Bylo to z důvodu, že jsme museli v oblasti nad šoupátkovým uzávěrem velice často a malými dávkami eliminovat průběžně vznikající klenbu.
To víte, že jsme často upravovali algoritmy činnosti pulzních trysek a taktéž časové prodlevy.
Že to je opravdu klenbující materiál, jsme se fyzicky přesvědčili s provozními pracovníky, kdy jsme činnost pulzních trysek zastavili, a věřte, že do 10 sekund se nám tok mýdlových vloček ze zásobního sila zastavil.
Tříměsíční zkušební provoz nám ukázal, že jsme schopni řešit tok těchto mýdlových vložek. Byl nám již jasný algoritmus činnosti trysek, který bude nejvhodnější pro zajištění kontinuálního toku. Ze strany zákazníka bylo rozhodnuto o montáži tohoto odzkoušeného systému na pěti nerezových zásobních silech. Společně jsme optimalizovali i počet dodaných pulzních trysek.
Byl dodán řídicí systém, který obsahuje celkem 8 vstupních signálů pro spouštění pulzních trysek při najetí technologie tj. turniketového podavače.
Řídicí systém byl naprogramován tak, aby automaticky volil dvě nastavené varianty činnosti pulzních trysek.

4. Závěrem bychom chtěli říci, že někdy je potřebné provést zkušební provoz se specifickou sypkou hmotou a to při konkrétních provozních podmínkách. V našem případě se nám zkušební provoz vyplatil a navržený systém, včetně "odladěných" algoritmů se osvědčil na pěti nerezových silech.

3. What did we design?
We installed Myrlen® pulse nozzles in two sizes in the problematic area of sticking soap flakes. This was due to the fact that we had to eliminate the continuously forming vault in the area above the slide valve very often and in small doses.
You know that we often adjusted the algorithms of the pulse nozzles and also the time delays.
That it really is arching material, we physically convinced ourselves with the operating staff when we stopped the pulse nozzles, and believe me, within 10 seconds the flow of soap flakes from the storage silo stopped.
A three-month trial operation showed us that we are able to solve the flow of these soap inserts. It was already clear to us the nozzle operation algorithm, which will be the most suitable for ensuring a continuous flow.
The customer decided to install this tested system on five stainless steel storage silos. Together, we also optimized the number of supplied pulse nozzles.
A control system was delivered, which contains a total of 8 input signals for starting the pulse nozzles when the technology, i.e. the turnstile feeder, is approached.
The control system was programmed to automatically select two set variants of pulse nozzle operation.

4. In conclusion, we would like to say that sometimes it is necessary to carry out a test run with a specific bulk material under specific operating conditions. In our case, the trial operation paid off and the designed system, including the debugged algorithms, proved itself on five stainless steel silos.

Problémy se slinováním mýdlových vloček a jejich klenbování

Problems with the sintering of soap flakes and their bridging

Již 22 let garantujeme tok sypkého materiálu ve více než 350 provozech

download-1.png
download-3.png
download-4.png
download.png
download-2.png
bottom of page