top of page

Hydroxid vápenatý se skladuje v ocelovém kruhovém sile, které je ve spodní části rozděleno na dva kuželovité výsypy. Pro zajištění toku daného sypkého materiálu byl zde dodavatelem technologie navržen čeřící systém Vibra-Jet, který byl doplněn ještě systémem ohřevu. Obě výsypné části sila byly ohřívány a vnější plášť byl zaizolován.
Nicméně i přes toto technické řešení se zde vyskytovaly problémy s dávkováním CaO do navazující technologie šnekového dopravníku. Obsluha mechanicky obouchávala turniketový podavač a výsypnou svodku nad spodním šoupátkovým uzávěrem. Prostě, kde to bylo možné, tak se obouchávalo. Postupně se demontovala i izolace a bouchalo se na plášť sila.

Calcium hydroxide is stored in a steel circular silo, which is divided into two conical discharges in the lower part. In order to ensure the flow of the given loose material, the technology supplier designed a Vibra-Jet cleaning system, which was supplemented with a heating system. Both discharge parts of the silo were heated and the outer casing was insulated.
However, despite this technical solution, there were problems with dosing CaO into the downstream screw conveyor technology. The operator mechanically opened the turnstile feeder and the discharge chute above the lower slide valve. Simply, where possible, both sides were used. Gradually, the insulation was dismantled and the silo casing was banged on.

Jaké technické opatření jsme zde navrhli?
Zákazníkovi jsme doporučili technické řešení, které by bylo provedeno ve dvou etapách. Co bylo nutno nejdříve řešit, tak to bylo klenbování CaO v obou výsypných částech sila. Následně jsme doporučili řešit tok CaO i v přechodové oblasti sila, tak abychom zde zabezpečili tzv. „hmotový“ tok v celém jeho objemu.

Jak probíhala oprava sila a postup montáže nové technologie.
1. Takže byla demontována vnější izolace sila.
2. Stávající čeřící systém Vibra-Jet byl demontován taktéž a otvory vzniklé po jeho demontáži byly zavařeny a zabroušeny.
3. Byl demontován otopný systém na obou výsypných částech sila.

V průběhu montážních prací jsme si již připravili pozice pro montáž doplňkového zařízení i na vertikálních stěnách sila. To bylo z důvodu, že budeme samozřejmě řešit a garantovat „hmotový“ tok CaO v celém vnitřním prostoru sila.

Nicméně v první etapě řešení a po dohodě se zákazníkem jsme řešili nejdříve problémy toku CaO v oblasti výskytu dynamické klenby.
Namontovali jsme zde systém pulzních trysek Myrlen® a to dvou velikostí.
Na základě navrženého a doporučeného algoritmu činnosti pulzních trysek, byl doplněn zákazníkem SW do stávajícího řídicího systému.

Díky navrženému a dodanému systému jsme nyní schopni garantovat tok CaO ve spodních výsypných částech sila. Montáži pulzních trysek Myrlen® jsme zákazníkovi odstranili dřívější problémy a samozřejmě jsme ušetřili i náklady na obsluhu zařízení. Systém byl zde zprovozněn v roce 2021 a doposud se zde nevyskytly žádné problémy s tokem sypké hmoty. Nicméně jsme připraveni řešit i případné ulpívání sypké hmoty na vertikálních stěnách, ale doposud se zde problémy nevyskytly.

What technical measures have we proposed here?
We recommended a technical solution to the customer, which would be implemented in two stages. What had to be solved first was the vaulting of CaO in both discharge parts of the silo. Subsequently, we recommended solving the flow of CaO also in the transition area of the silo, so that we would ensure the so-called "mass" flow in its entire volume.

How was the repair of the silo and the installation procedure of the new technology.
1. So the outer insulation of the silo was dismantled.
2. The existing Vibra-Jet cleaning system was also dismantled and the holes created after its dismantling were welded and ground.
3. The heating system on both discharge parts of the silo was dismantled.

During the assembly work, we have already prepared positions for mounting additional equipment on the vertical walls of the silo. This was for the reason that we will of course solve and guarantee the "mass" flow of CaO in the entire internal space of the silo.

However, in the first stage of the solution and after an agreement with the customer, we first solved the problems of the CaO flow in the area of occurrence of the dynamic vault.
We installed a system of Myrlen® pulse nozzles in two sizes.
On the basis of the proposed and recommended algorithm of pulse nozzles, SW was added to the existing control system by the customer.

Thanks to the designed and supplied system, we are now able to guarantee the flow of CaO in the lower discharge parts of the silo. By mounting the Myrlen® pulse nozzles, we eliminated the customer's previous problems and, of course, saved the costs of operating the equipment. The system was put into operation here in 2021 and so far there have been no problems with the flow of bulk material. However, we are prepared to deal with the possible sticking of bulk material on vertical walls, but so far no problems have occurred here.

Skladování CaO ve spalovně

We solved the flow of CaO in the incinerator

Již 22 let garantujeme tok sypkého materiálu ve více než 350 provozech

download-1.png
download-3.png
download-4.png
download.png
download-2.png
bottom of page