top of page

Na obrázku vidíme značné množství slehlého cementu, který nebylo již možno uvolnit stávajícím systémem čeřících desek.

The picture shows a considerable amount of consolidated cement which could be no longer released using the existing system of fluidizing plates.

Po zprovoznění systému pulzních trysek Myrlen, které byly nainstalovány mezi čeřící desky se dříve slehlý cement nyní dopravuje do navazující technologie. V současné době provozovatel využívá plnou kapacitu zásobníku. Výskyt "mrtvých" zón je eliminován. Při najetí technologie expedice cementu jsou vždy v činnosti oba nainstalované systémy tj. systém čeřících desek a pulzní trysky. Tato zvolená kombinace garantuje tok sypkého materiálu.

After commissioning of the system of Myrlen® air pulse nozzles that were installed between the fluidizing plates, previously consolidated cement is now transported into related technological equipment. Currently, the operator uses the full capacity silos. At the start-up of the technological equipment for the cement conveying, always both installed systems are operated i.e. the system of the fluidizing plates and the air pulse nozzles. This selected combination guarantees the flow of the bulk material.

Eliminovali jsme nálepy cementu

We eliminated cement sticking

Již 22 let garantujeme tok sypkého materiálu ve více než 350 provozech

download-1.png
download-3.png
download-4.png
download.png
download-2.png
bottom of page