top of page

Ukázky projektů:

Cementárny

Pruhy
Provozovna Bystré – betonové zásobní silo Klinomixu

2012

Řešení toku směsi zeolitu a technických síranů železnatých v betonovém zásobním sile. Jedná se o řešení spodní výsypné části sila a částečně přechodové zóny. Na výsypnou část železobetonového sila tloušťky 250 až 400 mm jsou namontovány pulzní trysky Myrlen® typu VA-51. Dodaný lokální řídicí systém umožňuje „Standardní“ a „Nestandardní“ režim činnosti.

Pruhy
Cementárna Dětmarovice: Řešení toku cementu v zásobním sile číslo 3.

2011

V roce 2011 jsme byli požádáni společností CEMEX o řešení cementového zásobního sila o celkové kapacitě 630 m3. V daném zásobním sile zůstával slehlý cement na vnitřních výsypných stěnách. Zásobní silo je izolováno tloušťkou izolace 100 mm a v pěti hladinách na výsypné části jsou namontovány čeřící desky. Jaké technické opatření jsme zde provedli? Všechny čeřící desky byly demontovány a otvory po demontáži byly zavařeny a zabroušeny. Na výsypnou část zásobního sila byly namontovány ve dvou hladinách pulzní trysky Myrlen® typu VA-51. Samozřejmě je také řešena výsypná část technologie zaúsťující do šnekového dopravníku. Dodaný systém pulzních trysek Myrlen® ovládá lokální řídicí jednotka, kde byly nastaveny dva algoritmy jejich činnosti. Dodaná technologie je bezobslužná a zákazníkovi slouží k plné spokojenosti.

Pruhy
Cementárna Dětmarovice: Řešení toku cementu v zásobním sile číslo 4.

2011

Požadavkem ze strany zákazníka byla demontáž stávajících čeřících trysek, včetně ovládání a vzdušníku. Novým technickým řešením byla dodávka Airsweep® systému pulzních trysek Myrlen®, dodávka rozvodů tlakového vzduchu, dodávka elektrokabeláží a lokálního řídicího systému, který komunikuje s centrálním ŘS Simatic. Stávající čeřící systém byl demontován, bylo provedeno zaslepení vzniklých otvorů po demontáži a zpětně byla opravena izolace. Novým řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen® ve dvou hladinách na výsypnou část zásobního sila.

Pruhy
Provozovna Bystré – ocelový zásobník

2008

Řešení toku směsi Klinomixu v kónické části zásobníku. Montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51. Dodán lokální řídicí systém se speciálním SW umožňujícím různé varianty nastavení algoritmů činnosti pulzních trysek.

Pruhy
Provozovna Bystré – zásobník nad baličkou

2008

Řešení toku zeolitu a cementu v technologii balení. Aplikace pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.

Pruhy
Řešení toku cementu v zásobních silech „BIMITA“

2007

V roce 2007 jsme byli požádáni společností Lafarge Cement, a.s. o řešení toku cementu ve čtyřech ocelových zásobních silech na provoze expedice cementu. O co se zde jednalo? Ve spodní výsypné části sil je namontován čeřící systém ve dvou hladinách. I přes aplikaci daného systému zůstával slehlý cement v prostoru mezi čeřícími deskami a nebylo možno zásobní sila zcela vyprázdnit. Z provozních důvodů se nemohla daná technologie expedice cementu odstavit a tudíž daná zásobní sila vyčistit od vzniklých „mrtvých“ zón. Nebyl zajištěn bezpečný vlez do vnitřního prostoru zásobních sil. Z tohoto důvodu byly namontovány pulzní trysky Myrlen® typu VA-51 z vnější strany zásobního sila systémem navařovacích pouzder. Pulzní trysky zde byly instalovány mezi stávající čeřící desky. Po montáži pěti pulzních trysek do spodní výsypné části každého zásobního sila, byl zajištěn tok cementu a zásobní sila bylo možno zcela vyprázdnit.

Pruhy
Cementárna Dětmarovice: Řešení zásobního sila pro redukci šestimocného chromu v cementu

2006

Na nové nerezové zásobní silo byly namontovány ve dvou hladinách nerezové pulzní trysky typu VA-51SS. Byla zde dodána lokální řídicí jednotka s naprogramovanými dvěma algoritmy činnosti pulzních trysek.

Pruhy
Provozovna Bystré – ocelový zásobník 10.2 a 10.2

2006

Řešení toku směsi zeolitu a zelené skalice ve dvou ocelových zásobnících. Dodávka a montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51, včetně řídicího systému.

Pruhy
Řešení toku energosádrovce ve svodce z elevátoru

2006

V daném případě se zde jednalo o vyskytující se problémy v ocelové svodce z elevátoru, kde je dopravován energosádrovec o vlhkosti až 9 % H2O. Ocelová svodka je délky 1 800 mm a na vnitřních stěnách jsou již aplikovány prvky na snížení úhlu vnějšího tření, jsou zde namontovány plasty. Daný energosádrovec ulpíval i na těchto plastech, a tak jsme zde namontovali, přímo do míst dopadu sádrovce na vnitřní stěny svodky, pulzní trysky Myrlen® typu VA-12 a VA-51.

Pruhy
Cementárna Dětmarovice: Řešení zásobního sila cementu a elektrárenského popílku

2005

S tokem sypkého materiálu v daném zásobním sile byly značné problémy. Z výroby bylo dané silo "osazeno" ve dvou hladinách lokálními čeřícímy prvky. Silo není izolováno a tak zde vzniká rosný bod a tvoří se ve vnitřní části sila hrudky cementu. Ve výsypné části sila se tvoří vrstvy slehlého sypkého materiálu v tloušťce až 400 mm a tyto tzv. "mrtvé" zóny zasahují až do výšky přechodové zóny sila. V daném případě zákazník nepožadoval úplné vyčištění vnitřních ocelových stěn sila a též nepožadoval řešit přechodovou zónu, ale "trápila" jej skutečnost, že sypká hmota ze sila netekla. Zatelefonoval nám pan ředitel, že potřebují tento špatný technický stav řešit. Samozřejmě jsme přislibili urychlenou montáž pulzních trysek s tím, že vyčistí výsypnou část sila od slehlé sypké hmoty, abychom mohli ve vnitřní části provést montáž desek proti abrazi. Co se však nestalo? Po příjezdu jsme zjistili, že zásobní silo není vyčištěno a tak jsme byli nuceni "opatrně" odvrtat montážní otvory pro pulzní trysky ve stěně tloušťky 12 mm z vnější strany sila (nikdo nemohl z důvodu bezpečnosti vlézt do vnitřního prostoru sila). Opatrně a rychle jsme navařili pouzdra, namontovali pulzní trysky, aby nám "náhodnou" nezačal cement vytékat z vyvrtaných otvorů průměru 79 mm. Dílo se podařilo a pulzními tryskami jsme poté začali čistit vnitřní stěnu sila. Samozřejmě se zatvrdlé hrudky cementu musely odstraňovat z technologie pod zásobním silem. I omezeným počtem pulzních trysek jsme zákazníkovi dokázali problém vyřešit.

Pruhy
Řešení toku aditivního paliva v ocelovém zásobníku

2000

Jedním z doplňujících paliv pro spalování v technologii rotační pece je i palivo „Kormul“, což je směs hnědouhelného multiprachu, vápenného hydrátu, vápence a odpadů z rafinérií. Toto palivo dosahuje vlhkosti až 15 % H2O. Určité problémy se vyskytly s dopravou daného paliva ze zásobníku, kde dochází k jeho vysypávání z automobilů. Zásobník byl konstruován pro kapacitu 100 tun a je opatřen dvěma výsypy. Pro uvolňování dané sypké hmoty ve spodní výsypné části zásobníku, kde dochází k jeho klenbování zde byly namontovány vibrátory a vzduchové kanóny. Rovněž zde byla aplikována menší ocelová vestavba nad dopravním redlerem. I přes tyto prvky a opatření docházelo k problémům s tokem paliva. K pěchování docházelo převážně v první třetině zásobníku ve směru chodu dopravního redleru. Pro eliminaci vznikající klenby ve spodní výsypné části zásobníku jsme zde namontovali celkem 11 ks pulzních trysek typu VA-51.

Pruhy
Eliminovali jsme nálepy cementu
We eliminated cement sticking

Na obrázku vidíme značné množství slehlého cementu, který nebylo již možno uvolnit stávajícím systémem čeřících desek.

After commissioning of the system of Myrlen® air pulse nozzles that were installed between the fluidizing plates, previously consolidated cement is now transported into related technological equipment.

Pruhy
Zkušenosti s palivem TAP
Experience with alternative fuel “TAP”

Tuhé alternativní palivo (TAP) vyráběné z tříděného odpadu je využíváno jako náhrada klasických paliv a to jak v cementárnách, tak i v palivových kombinátech. Na obrázku je vidět TAP v technologickém procesu spalování cementárny.

The solid alternative fuels (TAP) made of sorted waste is used as a substitute for conventional fuels both in cement factories and in the fuel complex. You see on the picture the TAP in the process of combustion in cement factory.

Pruhy
Zkušenosti s alternativním palivem
Experience with alternative fuel

Jedná se o směs hnědouhelného multiprachu smíchaného s vápenným hydrátem a odpady z rafinérií. Maximální vlhkost dané sypké směsi je do 15 %.

It is a mixture of brown multi dust mixed with hydrated lime and waste from refineries. The maximum moisture content of the particulate mixture is up to 15%.

Pruhy
Čistíme oběžné kolo ventilátoru
Cleaning the fan wheel

Co nás trápí je zanášení vnitřní části lopatek oběžného kola a tím i zvýšené vibrace ventilátoru.

One-sided suction fan from the furnace gases exhaust. Temperatures before the furnace fan are in the range of 300°C to 350°C. The problem is clogging of the inside of the wheel blades and thus increased vibrations of the fan.

100% garance od

MOSA Solution

bottom of page