top of page

1. Krátký popis technologie.
Kouřové plyny znečištěné popílkem z kotle proudí vstupním potrubím do aktivní části elektrického odlučovače. Teplota vstupních spalin do elektro odlučovače je 150 [°C], podtlak je v průměru 108,6 [Pa]. Pro správnou činnost elektrického odlučovače je důležité, aby bylo zaručeno ve vnitřní části optimální proudění znečištěných spalin.
Rozdělení průtoku spalin ovlivňuje celkový výkon elektrostatického odlučovače. Je proto potřeba, aby v celém průřezu byla rovnoměrná rychlost spalin, neboť to zajišťuje maximální účinnost záchytu v elektro odlučovači. Výrobce zařízení navrhuje vždy taková opatření, aby byl zabezpečen rovnoměrný průtok a předešlo se tak odklonění spalin z elektrického pole.
Proto je na vstupním dílu EO tzv. difuzor, kde bývají umístěny rozdělovací stěny z děrovaného plechu. Jejich funkce spočívá v rovnoměrném rozmístění plynu do aktivního průřezu zařízení. Před difuzorem jsou ještě na vstupním dílu potrubí namontovány usměrňující žaluzie (směrové plechy).
Jaký problém zde řešíme?
Na dané technologii EO docházelo k nerovnoměrnému průtoku spalin, protože se zde zanášely vestavěné vnitřní žaluzie na vstupním potrubí. Popílek se usazoval převážně v prostoru pravé spodní části. Prostor mezi jednotlivými lamelami byl zanesen a to až do výšky 2/3 průtokového profilu viz přiložený obrázek. V tomto případě již nemůžeme hovořit o optimálním toku spalin v celém průřezu vnitřního prostoru elektrického odlučovače.

2. S daným problémem zanášení jsme se obrátili na výrobce filtračního zařízení a seznámili jej s námi navrhovaným řešením pro našeho zákazníka. Chtěli jsme zde využít pro čištění žaluzií akustickou energii.
Od výrobce zařízení jsme obdrželi odpověď, že tento způsob čištění lamel není vhodný. Vzhledem k tomu, že by mohlo při použití akustického měniče docházet k uvolnění velkého množství prachu. Tímto by se mohly zanášet první řady výsypek elektro odlučovače.
Jelikož bylo zařízení již mimo záruky, tak rozhodnutí o provedení případných zkoušek bylo pouze na zvážení provozovatele a naší společnosti.
Provozovatel nám odsouhlasil možnost odzkoušení akustického měniče na dané technologii a tak jsme přistoupili k montáži této technologie a následně jsme zahájili zkušební provoz.

1. Brief description of the technology.
Flue gases contaminated with ash from the boiler flow through the inlet pipe to the active part of the electrostatic precipitator (ESP). The temperature of the flue gas entering the electro separator is 150 [°C], the vacuum is 108.6 [Pa] on average. For the correct operation of the electrostatic precipitator, it is important to guarantee an optimal flow of polluted flue gases in the inner part.
The distribution of the flue gas flow affects the overall performance of the electrostatic precipitator. It is therefore necessary that there is a uniform speed of flue gases in the entire cross-section, as this ensures maximum capture efficiency in the electrostatic precipitators. The manufacturer of the device always suggests such measures to ensure an even flow and thus avoid the diversion of flue gases from the electric field.
That is why there is a so-called diffuser on the entrance part of the ESP, where dividing walls made of perforated sheet metal are usually placed. Their function consists in the uniform distribution of gas in the active cross-section of the device. Directing blinds (directional plates) are mounted in front of the diffuser on the inlet part of the pipe.

What problem are we solving here?
On the technology in question, there was an uneven flow of flue gases, because our built-in internal shutters on the inlet pipe were getting clogged. The ash settled mainly in the area of the lower right part. The space between the individual slats should be covered up to the height of 2/3 of the flow profile, see the attached picture. In this case, we can no longer talk about the optimal flow of flue gases in the entire cross-section of the internal space of the electrostatic precipitator.

2. With the given problem, we turned to the manufacturer of the filter equipment (ESP) and introduced him to our proposed solution for our customer. Here, we wanted to use acoustic energy for cleaning blinds.
We received a reply from the equipment manufacturer that this method of cleaning the slats is not suitable. Since a large amount of dust could be released when using the acoustic horn. This could clog the first rows of electrostatic precipitator.
Since the device was already out of warranty, the decision to carry out any tests was only for the consideration of the operator and our company.
He agreed to allow us to test the acoustic horn for the given technology, so we proceeded to install the technology and then started the test operation.

3. Akustický měnič jsme namontovali na vstupní potrubí zaúsťující do elektro odlučovače a to do výšky žaluzií. Cílem činnosti akustického měniče bylo průběžně eliminovat vznikající návěje na regulačních žaluziích a tím zajistit lepší rozložení průtoku spalin v elektro odlučovači a dosáhnout snížení hodnot emisí tuhých znečišťujících látek. Samozřejmě jsme brali vážně myšlenku výrobce zařízení, že nesmíme zanášet první řady výsypek elektro odlučovače.

4. Akustický měnič je v činnosti 10 sekund a doba prodlevy je nastavena na hodnotu 10 minut. Pravidelnou činností akustického měniče se na vnitřních žaluziích nevytvářely větší nánosy. Při vizuální kontrole v průběhu odstávky kotle zde byla malá vrstva popílku v tloušťce do 10 mm.

5. Navržený systém akustického čištění byl zprovozněn v roce 2009 na jedné technologii. Následně jsme tento odzkoušený systém namontovali i na další dvě technologie.

3. We mounted the acoustic horn on the inlet pipe leading to the EPS at the height of the blinds. The goal of the acoustic horn was to continuously eliminate the drafts arising on the control shutters and thereby ensure a better distribution of the flue gas flow in the EPS and achieve a reduction in the emission values of solid pollutants. Of course, we took seriously the idea of the equipment manufacturer that we must not clog the first rows of waste of the EPS.

4. The acoustic horn is active for 10 seconds and the delay time is set to 10 minutes. During regular operation of the acoustic horn, no major deposits formed on the internal blinds. During a visual.

5. The proposed system was commissioned in 2009 year on one technology. Subsequently, we mounted this tested system on two other technologies.

Zvukem čistíme potrubí do EO

We use sound to clean the pipeline to ESP.

Již 22 let garantujeme tok sypkého materiálu ve více než 350 provozech

download-1.png
download-3.png
download-4.png
download.png
download-2.png
bottom of page