top of page

Ukázky projektů:

Energetika

Pruhy
Dodávka pro SES, a.s. – Tlmače – Akce „Snížení emisí TZL, NOx a SO2 na K14“

2015

Svodky nad šnekovými podavači linky 10 a 20.: Kontinuální zabezpečení toku paliva do navazující technologie kotle. Pulzní trysky Myrlen® typu VA-51 eliminují vznikající nálepy ve spodních výsypných částech svodek a v prostoru nad šnekovými listy podavačů.

Pruhy
Projekt YUNUS EMRE 2x145MWe – Turecko – Ocelový zásobník – vápno

2015

Zajištění toku vápna o zrnitosti 0,20 mm, garance toku dané sypké hmoty v ocelovém zásobníku s jedním výsypným otvorem. Navrženo technické řešení s využitím pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.

Pruhy
Projekt YUNUS EMRE 2x145MWe – Turecko – Ocelový zásobník – vápen hydrát

2015

Zajištění toku vápenného hydrátu o zrnitosti 5 µm, garance toku dané sypké hmoty v ocelovém zásobníku se dvěma výsypnými otvory. Navrženo technické řešení s využitím pulzních trysek Myrlen® typu VA-06 a VA-51.

Pruhy
Projekt "Snížení emisí TZL, NOx a SO2 na kotli K14 teplárny E3 ve společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s."

2015

V rámci daného projektu došlo k náhradě stávajícího kotle K14 za moderní nízkoemisní kotel NK14 s fluidním spalováním uhelných paliv a s možností spoluspalování vysokopecního plynu a biomasy. Pro danou technologii bylo nutno garantovat hmotový tok uhlí v uhelných zásobnících, dále se realizoval projekt zajištění kontinuálního toku mletého vápence ze zásobního sila a řešení toku sypkého materiálu v navazujících technologiích ocelových svodek. Na všech technologiích byly použity pulzní trysky Myrlen® typu VA-51.

Pruhy
Dodávka pro SES, a.s. – Tlmače – Akce „Snížení emisí TZL, NOx a SO2 na K14“

2015

Dvě ocelové svodky nad drtičem a pod drtičem: Kontinuální zabezpečení toku paliva v dopravní technologii. Pulzní trysky Myrlen® typu VA-51 eliminují vznikající nálepy ve vnitřním prostoru svodek.

Pruhy
Projekt "AKSA 2 - Bolu Göynük - TURECKO"

2014

Společnost SES, a.s. zde dodávala kotel o jmenovitém parním výkonu 373 t/h pro společnost AKSA Göynük Enerji Üretim A.S. V technologii jsou dva zásobníky pro skladování lignitu o vlhkosti až 35 %, což je velice kohezivní materiál. Součásní projektu a vlastní realizace byla garance toku daného sypkého materiálu do navazující technologie. Řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen® a návrh systému algoritmů jejich činnosti, včetně uvedení do trvalého provozu. Technici naší společnosti prováděli vlastní montáž pulzních trysek na stavbě v Turecku.

Pruhy
Zásobníky paliva Z7 a Z8 kotle K4

2014

Zajištění plynulého toku paliva „MIBRAG" do technologie kotle. Palivo má zrnitost max. 50 mm a je značně vlhké, a to do výše až 52 %. Řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51, včetně SW. Realizace byla kompletně „na klíč“, včetně rozvodů tlakového vzduchu.

Pruhy
Řešení zanášení kouřovodu "Projekt AMO DesoX"

2014

V roce 2014 jsme byli osloveni společností ZVVZ-Enven Engineering a.s. ohledně možnosti řešení technologie kouřovodu. O co se jednalo? Pro vyčištění kouřových plynů bylo vybudováno odsiřovací zařízení. Spaliny z kotle jsou napojeny na kouřovody, které zaúsťují do absorbérů. Horní vstup z absorbérů je spojen do společného kouřovodu a právě zde se vyskytly problémy se zanášením Ca(OH)2. Zanášení se vyskytovalo v prostoru dna kouřovodu před regulační klapkou a tuto klapku bylo poté problematické uzavírat. Pro techniky toto byla "výzva" a tak jsme se společně dohodli na možnosti odzkoušení systému pulzních trysek Myrlen®. V průběhu zkušebního provozu jsme optimalizovali činnost pulzních trysek Myrlen® a dané "mrtvé" zóny jsme eliminovali. Systém pulzních trysek byl napojen na centrální řídící systém technologie a nyní slouží zákazníkovi k plné spokojenosti.

Pruhy
Dodávka pro SES, a.s. – Tlmače – Akce „Snížení emisí TZL, NOx a SO2 na K14“

2014

Ocelový zásobník mletého vápence pro odsíření: V rámci nového projektu a technologie bylo nutno garantovat hmotový tok dané sypké hmoty. Na zásobníku jsou namontovány pulzní trysky Myrlen® typu VA-51, které zabezpečují tok mletého vápence.

Pruhy
Dodávka pro SES, a.s. – Tlmače – Akce „Snížení emisí TZL, NOx a SO2 na K14“

2014

Dva ocelové zásobníky paliva: Je nutno zabezpečit hmotový tok paliva, tj. černé uhlí a proplástek v zásobnících. Na zásobnících jsou namontovány pulzní trysky Myrlen® typu VA-51, které zabezpečují hmotový tok paliva. Systém pulzních trysek je ovládán z centrálního ŘS s možností volby různých režimů činností dle provozních podmínek a skutečných mechanicko-fyzikálních vlastností paliva.

Pruhy
Projekt AMO DesoX – ArcelorMittal

2014

Řešení zanášení dna kouřovodu před regulační klapkou. Technologie odsíření – Ca(OH)2. Po úspěšném vyhodnocení zkušebního provozu je zde aplikace pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.

Pruhy
Projekt "AKSA 1 - Bolu Göynük - TURECKO"

2013

Společnost SES, a.s. zde dodávala kotel o jmenovitém parním výkonu 373 t/h pro společnost AKSA Göynük Enerji Üretim A.S. V technologii jsou dva zásobníky pro skladování lignitu o vlhkosti až 35 %, což je velice kohezivní materiál. Součásní projektu a vlastní realizace byla garance toku daného sypkého materiálu do navazující technologie. Řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen® a návrh systému algoritmů jejich činnosti, včetně uvedení do trvalého provozu. Technici naší společnosti prováděli vlastní montáž pulzních trysek v Turecku.

Pruhy
Zásobníky paliva Z9 a Z10 kotle K5

2013

Zajištění plynulého toku paliva „MIBRAG“ do technologie kotle. Palivo má zrnitost max. 50 mm a je značně vlhké, a to do výše až 52 %. Řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51, včetně SW.

Pruhy
Ocelové svodky do kotle K 06

2013

Řešení toku paliva „MIBRAG“ o zrnitosti 0 až 50 mm do kotle. Palivo má vlhkost až 60 %. I přes aplikaci nerezových plechů vznikaly klenby v daných svodkách a tímto docházelo k nerovnoměrnému toku paliva do kotle. Řešením zde byla montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.

Pruhy
Zásobníky paliva Z1 a Z2 kotle K1

2013

Zajištění plynulého toku paliva „MIBRAG“ do technologie kotle. Palivo má zrnitost max. 50 mm a je značně vlhké, a to do výše až 52 %. Řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51, včetně SW.

Pruhy
Zásobníky paliva Z11 a Z12 kotle K6

2013

Zajištění plynulého toku paliva „MIBRAG“ do technologie kotle. Palivo má zrnitost max. 50 mm a je značně vlhké, a to do výše až 52 %. Řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51, včetně SW.

Pruhy
Technologie kotle K80

2013

Čištění přehříváku kotle K80 v oblasti II. tahu technologie. Využití systému akustického čištění.

Pruhy
Veolia Energie ČR, a.s., Závod Krnov

2012

Řešení toku škváry a popílku v ocelovém zásobníku se dvěma výsypnými otvory.

Pruhy
Zásobníky paliva Z3 a Z4 kotle K2

2012

Zajištění plynulého toku paliva „MIBRAG“ do technologie kotle. Palivo má zrnitost max. 50 mm a je značně vlhké, a to do výše až 52 %. Řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51, včetně SW.

Pruhy
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.(ČSM – Stonava)

2012

Řešení toku hruboprachu a proplástku v ocelovém zásobníku technologie kotle K2.

Pruhy
Projekt "Zonguldak - Eren enerji Elektrik Uretim A.S. - TURECKO"

2012

Společnost SES, a.s. zde dodávala kotel o maximálním nepřetržitém parním výkonu 465 t/h. Součástí technologie jsou dva zásobníky paliva. Je zde skladováno černé uhlí o maximální zrnitosti 100 mm a vlhkosti v rozmezí 7 až 15 %. Na technologii zásobníků byly již namontovány vzduchové kanóny, žel jejich účinnost nebyla dostačující a ve výsypné části se často vyskytovaly "mrtvé" zóny a docházelo zde ke klenbování daného paliva. Proto bylo nutno připravit náhradní řešení. Všechny vzduchové kanóny byly demontovány a do prostoru výsypné části zásobníků až do výše přechodové zóny byl namontován Airsweep® systém pulzních trysek Myrlen®. Montáž prováděli pracovníci spol. MOSA Solution s.r.o., včetně uvedení do provozu.

Pruhy
Zásobníky paliva Z5 a Z6 kotle K3

2012

Zajištění plynulého toku paliva „MIBRAG“ do technologie kotle. Palivo má zrnitost max. 50 mm a je značně vlhké, a to do výše až 52 %. Řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51, včetně SW.

Pruhy
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. (ČSM – Stonava)

2012

Řešení toku elektrárenského popílku zrnitosti 0,01 až 0,5 mm ve výsypných částech elektroodlučovače EO1 a EO2.

Pruhy
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. (ČSM – Stonava)

2011

Řešení toku hruboprachu a proplástku ve spodní výsypné části hlubinného zásobníku.

Pruhy
Denní zásobník vápence pro kotel K10

2011

Zabezpečení plynulého toku vápence v technologii odsíření. Montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51 a VA-06.

Pruhy
Veolia Energie Kolín, a.s.

2011

Zajištění plynulého toku hnědého uhlí zrnitosti 0 až 40 mm a vlhkosti max. 45 % v technologii ocelového zásobníku paliva kotle K8 „pravý“.

Pruhy
Zásobník vápence

2011

Zajištění plynulého toku mletého vápence do navazující technologie. Eliminace vznikající klenby ve dvou výsypných částech. Byla zde provedena montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.

Pruhy
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. (ČSM – Stonava)

2011

Řešení toku hruboprachu a proplástku v ocelovém zásobníku technologie kotle K1.

Pruhy
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. (ČSM – Stonava)

2011

Řešení toku hruboprachu a proplástku v ocelovém zásobníku technologie kotle K3.

Pruhy
Čištění recirkulačních ventilátorů – ČEZ, a.s. Tušimice II

2011

Řešení čtyř technologií recirkulačních ventilátorů typu RVM 2500/1-5P-L180-90. Zajištění čištění oběžných kol a garance vibrací v tolerancích do 2,5 mm/s. Montáž technologie akustického čištění – ACL-34230.

Pruhy
Ocelový zásobník vápence kotle K11

2011

Oprava technologie vyprazdňování zásobníku mletého vápence zrnitosti 0 až 0,5 mm. Stávající systém čeřících desek byl demontován a byla provedena montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-06 a VA-51. Nový systém plně zabezpečuje tok mletého vápence.

Pruhy
Veolia Energie Kolín, a.s.

2011

Zajištění plynulého toku hnědého uhlí zrnitosti 0 až 40 mm a vlhkosti max. 45 % v technologii ocelového zásobníku paliva kotle K8 „levý“.

Pruhy
Výsypné části elektroodlučovače kotle K14

2011

Řešení ulpívajícího elektrárenského popílku o zrnitosti 0,063 až 0,5 mm ve spodních výsypných částech výsypek EO. Montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-06 a VA-51.

Pruhy
Veolia Energie ČR, a.s., Region Střední Morava, Závod Teplárna Přerov

2010

Řešení toku černého uhlí o vlhkosti max. 20 % v zásobnících surového uhlí kotle K1 a K2. Eliminace vzniku klenby a tunelu ve spodní výsypné části zásobníků.

Pruhy
ČEZ, a.s., OJ VT, Teplárna Vítkovice: Řešení toku uhlí ve dvou zásobnících č. 1 a č. 2

2010

V technologii je skladováno surové uhlí ořech II o vlhkosti až 20 %. Aplikovanými pulzními tryskami typu VA-51 zajišťujeme kontinuální tok do navazující dopravní technologie kotle.

Pruhy
Projekt "ETI Aluminyum S.A.. Seydisehir - TURECKO"

2010

Dodávka kotle společností SES, a.s. o maximálním nepřetržitém parním výkonu 120 t/h. Součástí technologie jsou dva zásobníky paliva. Je zde skladován lignit o maximální vlhkosti až 56 %. Na technologii zásobníků byly již namontovány vzduchové kanóny v počtu 12 ks na každém ze zásobníků a systém vibrátorů. Žel, účinnost nainstalovaných vzduchových kanónů a příložných vibrátorů nebyl dostačující a ve výsypné části zásobníků se často vyskytovaly "mrtvé" zóny a docházelo zde ke klenbování daného paliva a k jeho častým výpadkům do technologie kotle. Proto bylo nutno připravit náhradní řešení. Všechny vzduchové kanóny a vibrátory byly demontovány a do prostoru výsypné části zásobníků až do výše přechodové zóny byl namontován Airsweep® systém pulzních trysek Myrlen®. Montáž prováděli pracovníci spol. MOSA Solution s.r.o., včetně uvedení do provozu a optimálního nastavení algoritmů činnosti systému daných pulzních trysek..

Pruhy
ČEZ, a.s. – Elektrárna Ledvice: Řešení toku stabilizátu (produkt odsíření) ve dvou zásobnících

2010

V rámci rekonstrukce technologie byly modernizovány dva ocelové zásobníky. Z těchto dvou zásobníků se stabilizátem o vlhkosti až 14 % jsou následně plněny korby automobilů. Vhodným a ideálním řešením toku tohoto sypkého materiálu byla kombinace vnitřních plastů s činností pulzních trysek typu VA-51.

Pruhy
CEZ Chorzów S. A. – Polsko: Řešení ulpívající směsi biomasy a černého uhlí ve výsypných částech zásobníků

2009

Spoluspalováním biomasy a energetického černého uhlí docházelo v“technologii čtyř zásobníků ke značným problémům se vznikajícími tzv. „mrtvými“ zónami. Provozovatel musel zásobníky mechanicky čistit, a to spouštěním horolezců do vnitřní části zásobníků. Na základě pozitivního zkušebního provozu na jednom zásobníku byly pulzní trysky následně namontovány na všechny zásobníky. Potvrdilo se, že za určitých podmínek lze aplikovat pulzní trysky i na biomasu.

Pruhy
Uhelný zásobník kotle K13

2008

Železobetonový zásobník na skladování hnědého uhlí maximální vlhkosti 37 %. Přimíchávání zbytků disperze. V zásobníku vzniká tunel a částečně se tvoří ve výsypné části klenba. Technickým řešením byla demontáž stávajících gumových vaků a montáž Airsweep systému pulzních trysek Myrlen® typu VA-51. Dodávka byla kompletně „na klíč“ včetně potrubních rozvodů a řídicího systému Schneider, SW.

Pruhy
Zásobní silo peletek

2008

Eliminace vznikající klenby peletek o vlhkosti maximálně 18 % ve spodní výsypné části skladovacího zařízení. Aplikace Airsweep® systému pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.

Pruhy
ČEZ, a.s., OJ VT, Teplárna Vítkovice: Řešení toku uhlí v zásobníku č. 3 kotle K11

2008

Zde garantujeme tok surového uhlí ořech II o vlhkosti až 20 %. ve spodní výsypné části ocelového zásobníku. Montáží pulzních trysek typu VA-51 zajišťujeme kontinuální tok do navazující dopravní technologie kotle.

Pruhy
Uhelný zásobník kotle K13

2008

Železobetonový zásobník na skladování hnědého uhlí maximální vlhkosti 37 %. Přimíchávání zbytků disperze. V zásobníku vzniká tunel a částečně se tvoří ve výsypné části klenba. Technickým řešením byla demontáž stávajících gumových vaků a montáž Airsweep systému pulzních trysek Myrlen® typu VA-51. Dodávka byla kompletně „na klíč“ včetně potrubních rozvodů a řídicího systému Schneider, SW.

Pruhy
Výsypné části elektroodlučovače kotle K11

2008

Řešení ulpívajícího elektrárenského popílku ve spodních výsypných částech výsypek EO. Montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51, včetně řídicího systému.

Pruhy
Projekt "Colbun" - Chile

2008

Jednalo se o projekt výstavby nového bloku 1 x 370 MWe s kotlem s granulačním ohništěm v elektrárně Puerto Coronel. Dodávka kotle o maximálním nepřetržitém parním výkonu 1215 t/h. Součástí technologie jsou čtyři ocelové zásobníky paliva. Je zde skladováno uhlí bitumenové (asfaltové) o maximální vlhkosti až 18 %. Součástí připravovaného projektu bylo navrhnout na zásobníky paliva takové zařízení, aby byl zajištěn a garantován kontinuální tok daného paliva do kotle. Na zásobníky byl navržen Airsweep® systém pulzních trysek Myrlen®. Montáž prováděli pracovníci spol. SES, a.s., včetně uvedení do provozu.

Pruhy
Vyrovnávací násypka peletek

2008

Eliminace vznikající klenby peletek v násypce nad komorovým podavačem. Aplikace Airsweep® systému pulzních trysek Myrlen® typu VA-51 - Zóna 21.

Pruhy
Zásobní silo peletek

2007

Eliminace vznikající klenby peletek ve spodní výsypné části zásobního sila výšky 17000 mm. Aplikace Airsweep® systému pulzních trysek Myrlen® typu VA-51, včetně vzduchových kanónů typu AC3.

Pruhy
Ocelový zásobník vápna

2007

Řešení toku mikromletého vápna v ocelovém zásobníku VFS Dorry. Demontáž stávajícího čeřícího systému a montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-06 a VA-51.

Pruhy
Uhelný zásobník kotle K90/10

2006

Zajištění toku černého a hnědého uhlí o vlhkosti maximálně 15 % do navazující technologie dopravního redleru. Montáž pulzních trysek typu VA-51.

Pruhy
Uhelný zásobník kotle K90/20

2006

Zajištění toku černého a hnědého uhlí o vlhkosti maximálně 15 % do navazující technologie dopravního redleru. Montáž pulzních trysek typu VA-51.

Pruhy
ČEZ, a.s. – Elektrárna Mělník III: Řešení toku popílků ve výsypkách elektroodlučovače kotle K11

2006

V rámci rekonstrukce technologie společnosti ZVVZ-Enven Engineering, a.s. zde bylo navrženo společné technické řešení pro zajištění toku popílku využitím pulzních trysek typu VA-51. Teplota popílku zde dosahuje hodnoty až 160 °C. Pulzními tryskami ve spodní výsypné části výsypek EO plně garantujeme tok popílku.

Pruhy
Zvukem čistíme potrubí do EO
We use sound to clean the pipeline to ESP.

Zanášení regulačních lamel vstupního potrubí do elektro odlučovače.

Clogging of the control slats of the inlet pipe into the electrostatic precipitator.

Pruhy
Palivo s obsahem veškeré vody Wtr až 50 %
Fuel with 50% moisture

Zde vidíte vzorek paliva s vlhkostí až 50 %, který je velice kohezivní. V uhelném zásobníku nám tvoří nálepy na stěnách a v koutech. Nad výpustnými otvory vznikají klenby.

Here is a sample of the fuel with moisture up to 50%, which is very cohesive. In the coal hopper, material sticking and “dead” zones are created.

Pruhy
Eliminujeme klenbování vápence
Elimination of lime bridging

Na stávající technologii byly namontovány čeřící prvky, které sloužily k lokálnímu čeření. Obsluha musela výsypné části mechanicky obouchávat.

The sample of milled lime CaCO3 + MgCO3. The milled lime is used for an air pollutant neutralization.

Pruhy
Čistíme teplosměnné plochy kotlů
We are cleaning the boiler exchange surfaces

V procesu technologie spalování dochází často k zanášení teplosměnných ploch a to jak v oblasti nad spalovací komorou, dále v oblasti I. tahu, II. tahu a třetího tahu kotle. V důsledku tohoto zanášení se snižuje účinnost celého systému.

In the process of combustion technology, the heat exchange surfaces are often clogged both in the area above the combustion chamber, in the area of I. draft, II. draft and third draft of the boiler.

Pruhy
Vyřešili jsme tok energosádrovce
We proposed a solution for the gypsum flow

V prostoru mezi vertikální železobetonovou stěnou zásobního sila a vnitřní kuželovou vestavbou vznikala značná klenba. Daná porucha toku energosádrovce byla příčinou plnění automobilů v délce až 1,5 hodiny.

The picture shows filling the truck body with gypsum. Gypsum moisture is max. 10%. The angle of repose is about 46°.

Pruhy
Technická výzva v Turecku
Turkish miracle: 55% lignite moisture

Do technologie dvou ocelových zásobníků je dopravován lignit o vlhkosti až 55%. Na obrázku vidíte vzorek daného paliva.

Is it technically possible to ensure flawless material flow in two steel storage bins when there is lignite humidity of up to 55%? And why air guns and vibrators mounted on steel tank shells have not worked in this case for a long time?

Pruhy
Inertizujeme zásobník
The system of silo inertization

Stlačený dusík je používán pro provzdušnění zásobníků, kdy jednak inertizujeme a zároveň garantujeme tok sypkého materiálu. Přetlak dusíku v potrubí je max. 0,80 MPa.

The internal environment of steel silo for storing and the expedition of dried brown coal dust is constantly in an inert atmosphere of nitrogen.

Pruhy
Řešíme popílky ve výsypkách filtrů
Solution for fly ash in the chutes of the filters

Těžce provzdušnitelný sypký materiál, sypká hmota, velice klenbující a netekoucí

A sample of fly ash with moisture content of 0.81%. The effective angle of the external friction is 47.2°. Measured angle of external friction on steel 11 373 is 23.6° at 220°C. The aeration test showed the bulk material as very cohesive.

Pruhy
Zvuk "oživuje" popílek
Releasing bulk material

Pro zajištění toku elektrárenského popílku a to i v oblasti tzv. přechodové zóny zásobního sila, jsme využili akustickou energii. Aplikovaná akustická energie má tu výhodu, že se šíří rovnoměrně všemi směry do vnitřního prostoru sila.

To ensure the fly ash flow in the so-called transition zone of the storage silo, acoustic energy was used. Applied acoustic energy has the advantage that it is spread evenly in all directions into the interior of the silo.

Pruhy
Tok paliva ve svodkách
Solution of fuel flow in chutes

Na fotografii vidíme řešení toku paliva v ocelové svodce, kde využíváme Airsweep® systém pulzních trysek Myrlen® v kombinaci s topnými rohožemi BriskHeat®. Dopravované uhlí má vlhkost až 30 % H2O.

We can see on the photo a solution of the coal flow in the steel chute where we use combination of the Airsweep® pulsating nozzle system Myrlen® and the BriskHeat® heating system. The conveyed coal contains up to 30% of moisture (H2O).

100% garance od

MOSA Solution

bottom of page