top of page

Zásady ochrany osobních údajů  

1   PŘEDMĚT

Společnost MOSA Solution® s.r.o. má vypracován systém ochrany osobních ůdajů v souladu s nařízením Evropské komise a Rady EU č. 2016/679 – General Data Protection Regulation (dále GDPR).

 

Dané činnosti zpracování ochrany osobních dat souvisejí s vypracováním nabídek, dodávek služeb a zboží v Evropské Unii. Pro vypracování technických řešení a pro realizaci projektů jsou nezbytné i Vámi předané osobní údaje, které od Vás dobrovolně obdržíme. Jako správce osobních údajů poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s tímto zpracováním.

 

2   ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto jsou Zásady ochrany osobních údajů („Zásady“) společnosti MOSA Solution s.r.o., se sídlem Zámecká 297, Čížkovice 411 12, IČ: 28736541, DIČ: CZ28736541, zapsaná v Obchodním rejstříku, vedena Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 29518 („my“). 

2.1   Kde se na nás můžete obrátit

Obracet se na nás můžete s jakýmikoliv dotazy a to pomocí e-mailu, nebo v provozovně společnosti.

 

MOSA Solution s.r.o.
Kaplířova 253
411 11 Sulejovice
Tel. 416 538 904

2.2   Účel zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování našich služeb či uzavíraní smluv, jsou používány pro oslovování s nabídkou služeb a zboží dodávaných naší společností. Informujeme Vás o prezentacích, konferencích v souladu s Vašimi potřebami a preferencemi (obchodní sdělení). Právním důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy v případě poskytování našich služeb či uzavírání smluv, splnění právní povinnosti v případě Vašich dotazů a žádosti ohledně ochrany osobních údajů.

2.3   Kategorie osobních údajů

Pro řádné zajištění našich služeb nám poskytujete tyto informace:

  • základní identifikační a kontaktní osobní údaje, které zahrnují jméno, příjmení, titul. U podnikajících osob OSVČ je to IČ a DIČ, adresa, název firmy, obchodní profil, kontaktní osoba a pozice ve firmě, e-mail, telefon, odborné preference.

  • pro účely zasílání newsletterů, můžeme o Vás zpracovávat následující osobní údaje: e-mailovou adresu, jméno a příjmení. Tyto informace zpracováváme pouze s Vaším souhlasem.

  • pro účely správného fungování našich internetových stánek můžeme využívat soubory Cookies. Díky nim o Vás můžeme zpracovávat následující osobní údaje: přihlašovací údaje, historie, geolokační údaje, IP adresa, informace o prohlížeči a zařízení a další statistické údaje. Tyto údaje nám umožňují zlepšení fungovaní webových stránek a poskytnou nám statistické údaje o chování návštěvníků na stránkách.

 

2.4   Oprávnění ke zpracování

Zpracování provádíme na základě oprávněného zájmu naší společnosti poskytovat svým obchodním partnerům adresné nabídky přizpůsobené Vašim potřebám.

 

2.5   Doba uložení

Osobní údaje můžeme zpracovávat až 10 let od poskytnutí naší služby. V případě, že k poskytnutí služby nedošlo, a ani nedojde, budou údaje smazány do 2 let od skončení poslední komunikace. Doba dvou let se jeví jako rozumně stanovená doba pro případ, že by došlo k obnově obchodního jednání.

 

2.6   Kategorie příjemců, kterým můžeme osobní údaje poskytnout

Vaše osobní údaje nepředáváme v rámci tohoto zpracování třetím osobám.

 

2.7   Komu údaje zpřístupňujeme

S osobními údaji neobchodujeme. K Vašim údajům tak nemá přístup žádná osoba s výjimkou našich zaměstnanců a zpracovatelů, kteří je zpracovávají pouze na náš pokyn. Veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji našich obchodních partnerů, mají povinnost zajišťovat jejich utajení a dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováním těchto údajů.

 

2.8   Předávání osobních údajů do třetích zemí

Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí; rozesílání nabídek ve formě obchodních sdělení v elektronické formě (e-mailing) však může být uskutečňováno prostřednictvím jiného subjektu sídlícího v USA, například společnosti Google LLC či Microsoft Corporatio. Tyto společnosti jsou zapsány v tzv. štítu EU-USA na ochranu soukromí. Evropská komise vydala rozhodnutí o odpovídající ochraně ve vztahu k tomuto štítu, a to v režimu čl. 45 odst.9 GDPR, tudíž takové předávání osobních údajů nevyžaduje zvláštní povolení.

 

2.9   Jaká jsou Vaše práva

Vašim právem je právo přístupu ke svým osobním údajům, tj. na informaci o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, právo na námitku proti tomuto zpracování, na jejímž základě naše společnost toto zpracování ukončí, právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů a na jejich doplnění, právo žádat výmaz osobních údajů popř. omezení zpracování. V případě, že nesouhlasíte s námi prováděným zpracováním, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese Ppl. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

bottom of page