top of page

1. Krátký popis stávající technologie.
V daném konkrétním případě řešíme surovinu pro výrobu obalového skla tj. sklářský kmen, což je směs sypkých až zrnitých sklářských surovin, která je připravena v předepsaném hmotnostním poměru a co nejlépe promísená a zhomogenizovaná. V praxi se jedná o směs sklářského kmene a střepů. Směs má objemovou hmotnost 2520 kg.m-3 a vlhkost můžeme mít do 6 % H2O.
Při skladování, ale i zpracovávání surovin, nesmí dojít k jejímu znehodnocení. K tomu jsou náchylné zejména hydroskopické suroviny, jako jsou soda a potaš, dusičnany sodný a draselný. Protože přijímají vzdušnou vlhkost a mění díky tomu své chemické složení. U sody může klesnout naředěním vzdušnou vlhkostí koncentrace účinné složky na hmotnostní jednotku, například z 99 % na 92 %. Taková soda změní současně svou konzistenci a z původně sypké práškové hmoty se stane zatvrdlá hmota obsahující hroudy. Její další použití je podmíněno obnovením práškového charakteru drcením a současně přepočtem navážky sody do kmene podle její reálné koncentrace obsahu Na2CO3.

Jaký problém zde řešíme?
Stávající ocelová násypka směsi sklářského kmene je vyrobena z abrazivního plechu HARDOX. Pro zajištění daného sypkého materiálu jsou v jeho spodní výsypné části namontovány pneumatické vibrátory a čeřící systém vibra – jet, oba tyto systémy jsou v činnosti.
Násypka má kapacitu 2500 kg a po navážení patřičné dávky se nám ihned vyspává sklářský kmen. Žel, na vnitřních stěnách násypky nám vznikají nálepy a ve spodní části nám vzniká klenba. Ve výsypné části se nám taktéž vyskytují zatvrdlé hrudky, vznikající z vlhkosti některých přísad sypké hmoty.

1. Brief description of existing technology.
In this specific case, we are dealing with the raw material for the production of packaging glass, i.e. glass stock, which is a mixture of loose to granular glass raw materials, which is prepared in the prescribed mass ratio and mixed and homogenized as best as possible. In practice, it is a mixture of glass trunk and shards. The mixture has a density of 2520 kg.m-3 and the humidity can be up to 6% H2O.
During storage, as well as processing of raw materials, it must not deteriorate. Hydroscopic raw materials, such as soda and potash, sodium and potassium nitrates, are especially prone to this. Because they receive atmospheric moisture and change their chemical composition as a result. In the case of soda, the concentration of the active ingredient per mass unit can drop, for example, from 99% to 92% by diluting it with atmospheric moisture. At the same time, such soda will change its consistency, and the initially loose powder mass will become a hardened mass containing lumps. Its further use is conditioned by restoring the powdery character by crushing and at the same time recalculating the amount of soda in the trunk according to its real concentration of Na2CO3 content.

What problem are we solving here?
The existing steel hopper for the mixture of glass stock made of HARDOX abrasive sheet. In order to ensure the flow of this loose material, pneumatic vibrators and a vibra-jet spreading system are installed in the lower discharge part, both of these systems are in operation.
The hopper has a capacity of 2500 kg, and after weighing the appropriate dose, the glass trunk is immediately put to sleep. Unfortunately, we get stickers on the inner walls of the hopper, and we get a vault in the lower part. In the discharge part, we also have hardened lumps, created by the moisture of some ingredients of the bulk material.

2. V rámci naplánované rekonstrukce spodní výsypné části násypky, která byla již značně mechanicky obouchána a deformována se hledalo další alternativní technické řešení, jak zajistit kontinuálního tok sklářského kmene do navazující technologie. Jednou z navržených a doposud osvědčených technologií, zde byla možnost namontovat na násypku pulzní trysky Myrlen®. Tyto pulzní trysky využíváme při zajištění sklářského kmene v řadě sklárnách a to již od roku 2006.
Pulzní trysky jsme i zde využili a namontovali jsme je na výsypnou část násypky ve třech hladinách. K daným pulzní tryskám byl proveden rozvod tlakového vzduchu a napojení bylo provedeno ze stávajícího vzdušníku. Pulzní trysky jsou spouštěny v automatickém režimu vždy s najetím vibračního podavače. Ovládání zajišťuje naprogramovaný řídicí systém, ve kterém lze operativně měnit algoritmus spouštění jednotlivých pulzních trysek a lze měnit četnosti spouštění. Toto je nutné hlavně při změně mechanicko-fyzikálních vlastností sklářského kmene, popřípadě jeho doby skladování.

3. Zákazník doposud hodnotí provoz jako bezproblémový.

2. As part of the planned reconstruction of the lower discharge part of the hopper, which had already been mechanically worn and deformed, another alternative technical solution was sought to ensure the continuous flow of glass stock into the downstream technology. One of the proposed and so far proven technologies was the possibility to mount Myrlen® pulse nozzles on the hopper. We have been using these pulse nozzles to secure the glass stem in a number of glassworks since 2006.
We also used pulse nozzles here and mounted them on the discharge part of the hopper in three levels. Compressed air was distributed to the given pulse nozzles and the connection was made from the existing air tank. The pulse nozzles are started in automatic mode, always when the vibrating feeder is moved. Control is provided by a programmed control system, in which the starting algorithm of individual pulse nozzles can be changed operatively and the starting frequencies can be changed. This is necessary mainly in the case of a possible change in the mechanical-physical properties of the glass stem, or the storage period.

3. Zákazník doposud hodnotí provoz jako bezproblémový.

Problematický tok sklářského kmene z ocelové násypky

Problematic flow of bulk solid material for glass production.

Take advantage of 22 years of experience from 350 operations in the Czech Republic and abroad

download-1.png
download-3.png
download-4.png
download.png
download-2.png
bottom of page